Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

00

Lijst der Nederlandsche Consulaire Ressorten in China.

Bevoegdheden:

Consulaat-Generaal «• tot het opmaken van aoten v. d. fC Gl Consulaat Burgerlijken Stand. Standplaats. )„''. 'K v. _ 6. tot het opmaken van andere bnr- Het ressort omvat:

(ti.) ot Vice-üon- .... r, , .

sulaat (V.-C.) serhjke acten (notariaat)

1 c. tot uitoefening van rechtsmacht.

d. tot uitvaardigen van reglementen.

„ , _j_jjL t,, , • van de provincie Fukien, de prefecturen Hsing-Hua-Fu,

. „ n e. voor de provincie fukien. «... _ m. ' J; ~, .-,.5, ,

Amoy ü. . f_ j w-vi™ Chuan-Chou-Fu, Tingchou-Fu, Chang-Chou-Fu, en de

a. en o. voor de provincie Fukien. , . . ' _ ° „, U, 6T '

r onder prefeoturen Yung-Chun-Chou en Lung-Ten-Chou.

Canton (ressorteert de provincie Kwangtung, met uitzondering van het aan

onder Hong-Kong\ *'* 611 c' Swatow toegekende gedeelte, alsmede de provinciën

Kwangsi, Yünnan en Kweiohow.

Charbin. C. o., 6. en d. de provinciën Kirin en Heüung-Kiang.

Chefoo (resorteert ' . , . „

onder Tientsin). 0 * en de provinciën Shantung en Honan.

Foochow (ressort. „ o en 6 de Prov'n™e Fukien, met uitzondering van het aan

onder Hong-Kong). ^ Amoy toegekende gedeelte.

Hankow (ressorteert ~ . , . ... _. . _

onder Shanghai). C- °' de Provinciën Kiangsi, Hunan, Hupeh en Szechwen.

Newchwang. C. o., 6. en d. de P™™cie Fengtien (Mantsjoerge) met uitzondering

van het Japansche pachtsgebied Kwantung.

Sbanehai C G c. en d. voor de prov. Kiangsi. Midden-China, de provinciën Kiangsu, Chehkiang,

° ' a.eni.voordeprov.Kiangsu.Chehkiang Anhwei, Kiangsi, Hunan, Hupeh en Szechwen.

Swatow (ressorteert p j. de provincie Kwantung de prefeoturen Chau-Chou-

onder Hong-Kong). % a' en *' Fu, Hui-Chou-F u en de onderptefeotuur Kia-Ying-Chou.

a • r>h h\' Kiaochow en voor Noord-China: de provinciën Chihli,

Tientsin. C. & voor de prorao» tniniL Shantung, Honan, Shensi, Kansu, Shansi, Mongolië en de

a, 6. en d. voor Chihli, Shansi. ° ,. Vt . - • . • ..

u. ~ " i prov. Fengtien, Kirin en Heilungkiang in Mandsjoerije

H TCnav Cd & Zuid-China: de provinciën Kwangtung, Kwangsi, Yün-

°' u.H*. o. nan, Fukien en Kweiohow.

Sluiten