Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

Generaal verplicht zijn binnen drie maanden na aankomst zich te doen inschrijven in de aldaar gehouden registers van Nederlanders met opgave van de vereischte inlichtingen over datum en plaats van geboorte, beroep, enz. Gelijke plicht tot aangifte volgens dit reglement rust op de meerderjarige Nederlanders, die zich in het ressort van het consulaat te Hankow vestigen. Éénmalige inschrijving is niet voldoende, maar de aangifte moet telken jare binnen de eerste drie maanden van elk kalenderjaar hernieuwd worden. Nalatigheid in het doen van de aangifte wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. Wegens het belang voor de Nederlanders in China van deze bepalingen die naar wij meenen, door de andere Nederlandsche Consulaten in China eveneens voor hunne respectievelijke ressorten ingevoerd zijn, is dit politiereglement hierachter als bijlage D afgedrukt.

De meeste vreemde mogendheden in China hebben een dergelijk systeem van jaarlijksche inschrijvingen. De Engelsche regeBng is, dat elke Britsche onderdaan gehouden is zich elk jaar, in de maand Januari, in het consulaire register te doen inschrijven. Nieuwe aangekomenen moeten dit binnen een maand doen. Overtreding van dit voorschrift kan boete en gevangenisstraf ten gevolge hebben en „any Court or authority may, if it thinks fit, decline to recognise him as a British subject". !)

Daar slechts Nederlanders of Nederlandsche onderdanen de hulp en tusschenkomst der Nederlandsche consulaire ambtenaren kunnen inroepen, is het wel gewenscht duidelijk vast te stellen, wie het recht heeft zich tot deze categorieën van personen te mogen rekenen. Dit nu wordt geregeld in de Wet op het Nederlanderschap van 12 December 1892 (Stbl. N°. 268), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 31 December 1920 (Stbl. N°. 955), en in de Wet van 10 Februari 1910 (Stbl. N°. 55) houdende regeling van het Nederlandsche onderdaanschap van de bevolking van Nederlandsch-Indië. In verband met de eerste der hierboven genoemde wetten, n.1. de wet op het Nederlanderschap, willen wij nog wijzen op het bekende Artikel 5°., dat luidt:

Het Nederlanderschap wordt verloren: 5°. voor zooveel betreft Nederlanders buiten het Rijk en zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen geboren, door, behalve terzake van 's lands dienst, woonplaats te hebben buiten het

1) The China and Corea Order in Council, 1904, Art. 162.

Sluiten