Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127

Tientsin: de provinciën Chihli, Shantung, Honan, Shansi Shensi, Kansu, Sinkiang, alsmede Mongolië en de provinciën van Mandsjoerijë, Shenking, Kirin en Heilungkiang voor wat betreft de bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen; en de provinciën Chihli. Shansi, Shensi, Kansu, Sinkiang, alsmede Mongolië, voor wat betreft de bevoegdheid om reglementen uit te vaardigen en tot het opmaken van akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten. De voorschriften in verband staande met opmaken van Burgerlijke Akten door de daartoe gemachtigde Consulaire Ambtenaren worden beschreven in het tweede hoofdstuk, art. 12 tot 19a der Consulaire Wet. Met burgelijke akten worden in dit hoofdstuk bedoeld de akten van den burgelijken stand (Art. 12—16a) en de notarieele akten (Art. 17 en 18). Art. 19 betreft beide en Art. 19a verwijst naar de akten vermeld in Art. 1 der Wet op het Testamenten-register van 23 Febreari 1918 (Stbl. No. 124). „De instelling van den burgerlijken stand", zegt Asser, „heeft ten „doel om van den staat van personen te doen blijken, en wel „omtrent de feiten, welke op dien staat een gewichtigen invloed „uitoefenen, n.1. geboorte, erkenning, huwelijk, echtscheiding en „overlijden" De consulaire ambtenaren in China, d.w.z. diegene onder hen, die daartoe uitdrukkelijk ingevolge art. la der Cons. W. zijn aangewezen, treden als ambtenaren van den burgerlijken stand op en zijn aangewezen tot het doen van alle verrichtingen aan deze ambtenaren bij de Nederlandsche wetten opgedragen. De aldus door hen overeenkomstig die wetten opgemaakte akten hebben gelijke kracht als waren zij in het Koninkrijk opgemaakt (Art. 12).

Wat betreft huwelijken door Nederlanders in den vreemde aangegaan, zijn Art. 138 en Art. 139 B. W. toepasselijk, zoodat binnen het jaar na de terugkomst der echtgenooten in het vaderland de akte van huwelijks-voltrekking, in een vreemd land aangegaan, in het openbaar huwelijks-register van hunne woonplaats zal moeten worden overgeschreven. Artikel 14 geeft instructies nopens de registers van den burgerlijken stand. Art. 17 is eveneens van gewicht. Het handelt over de notariëele functies der consulaire ambtenaren in deze bewoordingen: ,„De consulaire ambtenaren,

1) Asser-Soholten: Nederl. Burgerlijk Recht, (Zwolle, 1923) I, bhs. 618.

Sluiten