Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

beide echtgenooten zijne geheele of gedeeltelijke nalatenschap schenkt (Art. 231 B. W.);

h. eene authentieke akte vóór het huwelijk verleden, waarbij een derde aan een der of aan beide echtgenooten zijne geheele of gedeeltelijke nalatenschap schenkt (Art. 231 B.W.);

i. eene notariëele akte van aanstelling van executeurs-testamentair (Art. 1052 B. W.);

j. codecillen, na het overlijden van den erflater aan eenen consulairen ambtenaar ter hand gesteld of aangeboden (Art. 983 B. W.);

k. eene notariëele akte van aanstelling van bewindvoerder ''Art. 1066 B. W.);

;§ 6. De Schepenwet.

Alvorens in eene volgende paragraaf tot eene bespreking der consulaire rechtsmacht en de consulaire rechtbanken in China over te gaan, willen wij dit gedeelte besluiten met nog eenige opmerkingen te maken over de Wet van den lsten Juli 1909 (Stbl. 219), houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot höt instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten, — de zoogenaamde „Schepenwet".

Wij hebbeu hierboven reeds vermeld dat de zorg van de Scheepvaart tot een der voornaamste plichten der consulaire ambtenaren behoort, en door de Schepenwet worden dan ook verschillende verplichtingen opgelegd. In het bijzonder zijn de artikelen 8, 28, 49 en 63 hier van belang.

Artikel 8 bepaalt, dat de beide exemplaren van een vervallen of ingetrokken certificaat van deugdelijkheid, zonder welk geen reis ondernomen wordt, door den eigenaar zoo spoedig mogeljjk aan het hoofd van de scheepvaart inspectie moet worden toegezonden, hetzij rechtstreeks, hetzij, o.a., door tusschenkomst van Nederlandsche diplomatieke of consulaire ambtenaren.

Artikel 28 schrijft voor, dat de consulaire ambtenaren een proces-verbaal moeten opmaken van elke in hun ambtsgebied aan een schip overkomen ramp, hetwelk, na op de voorgeschreven wijze onderteekend te zijn, onverwijld aan den Hoofdinspecteur voor de Scheepvaart gezonden moet worden, door tusschenkomst

Sluiten