Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

verdeeld, zoodat voor alle denkbare gevallen en variaties een artikel in een der wetten toepast kan worden. Ook wat men zou knnnen noemen, handelsrecht, huwelijksrecht, en erfrecht wordt niet vergeten. Het zal echter niet noodig zijn deze opsomming te vervolgen om aan te toonen dat de Chineesche Code voor die tijden een merkwaardig instrument was.

Het is echter moeilijk zich een juist begrip te vormen van Chineesch recht, crimineel dan wel civiel, zonder rekening te houden met de leer van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die in China zeer ver doorgevoerd is, en een groote rol speelt bij de straffen, die toegepast worden.

Jernigan, die een lezenswaardig hoofdstuk over het rechtswezen in China geeft1) haalt het volgende artikel uit de Code aan, waaruit de verantwoordelijkheid blijkt van de geheele familie voor hetgeen een lid der familie misdreven heeft: „When the parties „to an offence are members of one family, the senior and chief „member of that family shall alone be punishable, but if he be „upward of eighty years of age, or totally disabled bij infirmities, „the punishment shaH fall upon the next in succession."

Na de familie, gaat de wederzijdsche verantwoordelijkheid over van buurman op buurman. De buurman van een misdadiger kan niet als verontschuldiging aanvoeren, dat hij met zijn buurman's doen en laten onbekend was. Het was zijn zaak er van op de hoogte te blijven. Naast deze verantwoordelijkheid tusschen huurlieden gaat de verantwoordelijkheid over op het dorp, dat in zijn geheel aansprakelijk gesteld wordt, indien een of meer der inwoners voor ernstige gevallen met den strafrechter in aanraking mochten komen.

Ook de procedure van het rechterlijk onderzoek en het verhoor van beklaagden verschilt in China fundamenteel van hetgeen in Westersche landen gebruikelijk is. In plaats van den beklaagde als onschuldig te beschouwen, totdat het tegendeel bewezen is, gaat men in China van het beginsel uit, dat de persoon tegen wien verdenking gerezen is schuldig is. Bijstand van advocaten in de verdediging bestond in het oude China niet, en doel van het verhoor is niet zoo zeer om te onderzoeken of schuld aanwezig is, — want die wordt stilzwijgend aangenomen —, maar om de gevangene er toe over te halen eene bekentenis af te leggen.

1) T. E. Jernigan, China in Law and Commerce, 1905, blz. 73.

Sluiten