Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152

of nooit voor, dat de Chineesche autoriteiten vertegenwoordigers zenden om de zittingen der consulaire rechtbank bij te wonen.

Eene interessante uitzondering op den regel van consulaire rechtsmacht over eigen landgenooten vindt men nog in artikel XIV van het Amerikaansche Verdrag van Tientsin (1858), hetwelk uitdrukkelijk de jurisdictie aan het Chineesche gouvernement overlaat in het volgende geval: „any citizen of „the United States, who shall trade in any contraband article „of merchandise shall be subject to be dealt with bij the „Chinese Governement, without being entitled to any coun„tenance or protection from that of the United States." ')

§ 3. De Nederlandsche consulaire rechtspraak in China.

Wij hebben in het begin van dit gedeelte dezer studie, in § 1, een beknopt overzicht gegeven van den rechtstoestand in China ten tijde der aankomst der eerste vreemdelingen in het Hemelsche Rijk en hebben daarmede getracht het nut aan te toonen van het instellen toentertijd der consulaire jurisdictie van de diverse staten; daarna hebben wij met eenige woorden de regeling der consulaire rechtsmacht in het algemeen beschreven en de beginselen, die daaraan ten grondslag liggen, aangestipt; wij stellen ons nu voor nog in het kort de Nederlandsche consulaire rechtspraak in China meer in het bijzonder te behandelen.

Het mag als bekend verondersteld worden, dat volgens een erkend beginsel van het volkenrecht rechtspraak binnen het eigen gebied een der onafscheidelijke attributen is van den onafhankelijken staat. „Die innere Selbstandigkeit der Staatsgewalt iiuszert „sich allen ubrigen Staaten gegentlber als Autonomie in Gesetz„gebung, Rechtspflege, Verwaltung innerhalb des dem Staate „zustehenden Machtkreises," zooals Liszt het duidelijk uitdrukt.*)

Het uitoefenen door de consulaire ambtenaren van een Staat van rechtspraak binnen het territoir van eenen anderen Staat is dus eene beperking van het hier aangegeven inhaerente recht van eenen onafhankelijken staat. In den tegenwoordigen tijd vindt men deze soort van exterritoriale rechtspraak nog slechts

1) Treaties, Conventions, eto. I, blz. 719.

2) von Liszt, op. cit., blz. 66.

Sluiten