Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

161

regelt, is het noodig geoordeeld de immuniteit van de Legatie in de volgende bewoordingen vast te stellen: I. Notwithstanding anything in this order, the Court shall not excercise any jurisdiction in any proceeding whatsoever over His Majesty's Minister, or over his official or other residences, or his official or other property. II. Notwithstandig anything in this order, the Court shall not exercise, except. with the consent of the Minister signified in writing to the Court, any jurisdiction in any proceeding over any person attached to, or being a member of, or in the service of, the Legation. The consent of the Minister may be given, either specially with respect to any person, or generally with respect to any class of persons so attached. Over het getuigenverhoor van den Gezant of het personeel der Legatie stelt deze „Order in Council" vast, dat, indien het noodzakelijk is, dat de gezant of een lid der Legatie gehoord worde, de rechtbank een schriftelijk verzoek daartoe tot den gezant mag richten, met dien verstande, dat de persoon, die volgens dit verzoek voor de rechtbank verschijnt, niet gedwongen kan wordén getuigenis af te leggen in die gevallen, waarin, volgens het oordeel van den Gezant, de verklaringen schade zouden kunnen doen aan den dienst van Zijne Britsche Majesteit.

3°. Verder vragen wij nog de aandacht voor het reeds verscheidene malen aangehaalde artikel VI van het Nederlandsch-Chineesche verdrag van 1863, hetwelk luidt: „In geval van geschillen „tusschen Nederlanders en Chinezen, zullen de beiderzijdsche „overheden trachten de partijen over te halen tot eene „schikking in der minne, doch mogt zulks niet gelukken, „met elkander in overleg treden, en naar regt uitspraak doen." Een dergelijk voorschrift is te vinden in artikel XXXV van het Franseh-Chineesche Verdrag van 1858 J), in artikel XXVÏÏI van het Amerikaansch-Chineesche Verdrag van 18582), in artikel XVII van het Engelsch-Chineesche Verdrag van 1858 3) en in de meeste verdragen tusschen China en de vreemde mogendheden gesloten. Deze bepaling, gelezen in verband met met den voorafgaande zin van dit artikel VI, welke vastlegt: „Geschillen tusschen Nederlandsche onder-

1) Treaties, Conventions, etc., I, blz. 830.

2) ibid blz. 725.

3) ibid blz. 409.

11

Sluiten