Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Concessies, Nederzettingen en Pachtgebieden. A. Concessies en Nederzettingen.

§1. Definitie.

Het is opmerkelijk, dat sommige schrijvers over dit onderwerp geen verschil in beteekenis toekennen aan de benamingen „concessie" en „settlement" maar deze woorden als synoniem beschouwen en door elkander gebruiken. In het bijzonder zijn het de Fransche schrijvers, welke hier geen onderscheid maken x) maar ook in officieele stukken, door de Chineesche Delegatie gedurende de Vredesconferentie te Parijs ter tafel gelegd 2), wordt geen nadruk gelegd op de verschillende beteekenis, die men kan hechten aan de woorden „concessie" en „nederzetting" (of „settlement"). Wij geven er de voorkeur aan tusschen de beide termen te onderscheiden. Piggotts), Willoughby4) en ook de „Encyclopaedia Sinica5)", verstaan onder de „concessie" een stuk land uil? drukkelijk door het Chineesche Gouvernement afgestaan, gewoonlijk in eeuwigdurende erfpacht, aan een bepaalde buitenlandsche 'mogendheid, die hiervoor een zekere jaarlijks sche som als canon betaalt. Vóór de overdracht wordt het terrein binnen de concessie gelegen door de Chineesche

1) Zie de desbetreffende passages in: Guerlet, Etude des Divers Procédés d'Action Politique des Puissances en Chine, (Paris, 1907); Soulié, Droits Conventionnels des Etrangers en Chine, (Paris, 1916); Tchen Ki Chan, La Politique delaPorte Onverte en Chine, (Paris, 1912); Baudez, Essai sur ia Condhaon juridique des Etrangers en Chine, (Paris, 1913); ook Fauchille, Traité de Droit • International Public, 8ième Edition, I, blz. 287.

2) Tyau, China Awakened, Appendix C, Questions for readjustment submitted by China to the Peace Conference at Paris, April 1919, blz. 441.

3) Piggott, Exterritoriality, (London 1907), blz. 11.

4) Willoughby, Foreign Bights and Interests in China, (Baltimore, 1920). Hoofdstuk VH.

5) Enoyolopaedia Sinioa. Shanghai, 1917, Artikel .Concession".

Sluiten