Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164

regeering in eigendom verkregen door middel van vrijwillige verkoop van de oorspronkelijke eigenaren of wel door onteigening. Vreemdelingen verkrijgen dan hunne koopakten van land binnen de grenzen der concessie gelegen van de daartoe aangewezen autoriteiten — gewoonlijk de consulaire ambtenaren — van den staat, aan wien het gebied door China afgestaan is. In een Concessie is de Consul van den Staat-concessionaris de hoogste locale autoriteit./Een nederzetting (of settlement) daarentegen |is een terrein door China gereserveerd als vestingsplaats voor vreemdelingen zonder onderscheid van nationaliteit. Evenals een concessie is het een door vaste grenzen omlijst gebied met dit verschil echter, dat het niet aan een enkele bepaalde mogendheid afgestaan is, maar open staat voor alle nationaliteiten, en dat het land binnen de nederzetting gelegen, op de registers van de Chineesche landbureau's gehandhaafd wordt. De Chineesche eigenaren blijven dus in het ongestoord bezit van hunne onroerende goederen en vreemdelingen, die grond in eigendom willen verkrijgen, moeten zich direct tot hen wenden. Daar vreemdelingen geen land in China kunnen bezitten, komt men over deze moeilijkheid heen door de transactie „eeuwigdurende huur" te noemen. In een nederzetting wordt de grondbelasting door de diverse eigenaren direct aan de betreffende Chineesche ambtenaren betaald zonder tusschenkomst hunner consulaire autoriteiten.

Het voornaamste verschil tusschen een „concessie" x) en een „nederzetting" of „settlement" is dus, dat in het eerste geval de grond in eeuwigdurende erfpacht afgestaan is aan één bepaalde mogendheid, die op haar beurt weder de gronden onder-verhuurt aan hare onderdanen of anderen, terwijl in het tweede geval slechts een zekere uitgestrektheid van terrein gereserveerd wordt niet voor één staat doch als internationale nederzetting, waar onderdanen van alle mogendheden zich mogen vestigen en handel drijven, doch de grond het eigendom der oorspronkelijke eigenaren blijft.

Tyau *) en Morse 8) verdeelen de plaatsen, die in China voor

1) Wel te ondersoheiden natuurlijk van een economische „concessie", zooals vergunning tot het aanleggen van een spoorweg, trambaan, opsporen van delfstoffen, enz.

2) Tyau, The Legal Obligations arising out of Treaty Relations between China and other States, (Shanghai, 1917,) blz. 58.

3) Morse, The Trade and Administration of China, (London 1918), blz. 208 en 222.

Sluiten