Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

Foreign Office over dit punt vindt men in een missive, gedateerd 8 April 1863, aan den Engelschen Gezant te Peking gericht, waarin de volgende zinsnede onze aandacht verdient: „The „lands situated within the limits of the Britsh Settlement are „without doubt Chinese territory, and it cannot reasonably be „held that the mere fact of a residence within those limits exempts „Chinese subjects from fulfilling their natural obligations." *). Ter bevestiging van dit standupunt kunnen wij ten overvloede nog verwijzen naar Artikel I van het Amerikaansch-Chineesche Verdraar van 1858 8) luidende: „His Majesty the Emperor of „China being of the opinion that in making concessions to the „citizens or subjects of Foreign powers of the privilege of residing „on certain tracts of land or resorting to certain waters of that „Empire for purposes of trade, he has by no means relinquished „his right of eminent domain or dominion over the said lands „and waters„.

Aan deze duidelijke verklaring voegt hetzelfde artikel toe: „It is further agreed that if any right or interest in any tract of „land in China has been or shall hereafter be granted by the „Government of China to the United States or their citizens for „purposes of trade or commerce, that graat shall in no event be „construed to divest the Chinese authorities of their right of „jurisdiction over persons and property within said tract of land, „except so far as the right may have been expressly relinquished „by Treaty."

§ 4. Het Bestuur der Concessies en Nederzettingen.

Het bestuur over de concessies en nederzettingen is geheel in handen der daar wonende vreemdelingen en wordt uitgeoefend gewoonlijk door uit hun midden gekozen vertegenwoordigers, die zich tot een commissie vormen. In sommige concessies, in tegenstelling met de nederzettingen, waar alle nationaliteiten gelijke rechten hebben, heeft de Consul, vertegenwoordigende den staat, waaraan de concessie verleend geworden is, een groot gedeelte der macht aan zich gehouden: in andere wordt meer macht in handen der commissie gelaten. De toestand is in enkele plaatsen zoodanig, dat men zich terecht mag afvragen, of het afgestane

1) Parlinmentory Papers, China No. 8 (1864) blz. 80 No. 16.

2) Treaties, Conventions, etc, I, blz. 780.

Sluiten