Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

Concessies, in Februari 1918 samengevoegd tot één administratief geheel onder één gemeenteraad (municipal council), ligt ambtshalve in handen van den Britschen Consul-Generaal, aan wien alle besluiten der council ter goedkeuring voorgelegd moeten worden. De jaarlijksche algemeene vergadering der kiezers wordt eveneens ex officio door den Britschen Consul voorgezeten, die tevens bij staking der stemmen de beslissende stem bezit. Het is echter alleen in kritieke tijden, dat de Consul van zijn recht van interventie gebruik zal maken. Gewoonlijk laat hij het bestuur over de Concessies geheel aan de „Municipal Council" over.

Het bestuur over de Concessies der andere nationaliteiten te Tientsin is vrijwel op denzelfden leest geschoeid. Zoo bestaat het bestuur der Fransche Concessie uit den Franschen Consul (voorzitter) en negen leden, waarvan vijf Franschen en vier nietFransche vreemdelingen zijn, alle negen door de kiezers uit hun midden gekozen. Te zamen vormen deze tien personen de „Conseil d'Administration de la Concession francaise de Tientsin." *). De Consul heeft ook hier het oppertoezicht en een beslissenden invloed op den loop der zaken. De Duitsche, Russische en Oostenrijk-Hongaarsche Concessies zooals hierboven opgemerkt, zijn weder in Chineesche handen overgegaan. In de Belgische, Italiaansche en Japansche Concessie is de Consul alleen bestuurder zijner concessie.

Tot groep 2, Nederzettingen, behoort o.a. de Internationale Nederzetting te Shanghai, waaraan wij in de volgende paragraaf eenige opmerkingen zullen wijden.

Groep 3, de Nederzettingen door China vrijwillig en uit eigen beweging voor vreemdelingen opengesteld, wordt vertegenwoordigd door Yochow, in de provincie Hunan gelegen aan de samenvloeiing van het Tung ting Meer met de Yangtze rivier. Het systeem van bestuur hier ingevoerd heeft ook in eenige andere tractaathavens navolging gevonden. Nadat het Chineesche Gouvernement het land voor de nieuwe settlement onteigend had, werd het in drie soorten verdeeld. De huur der beste gronden was $ 100 per mow per jaar, van de tweede soort $ 80 en van de derde soort $ 50 per mow per jaar. De jaarlijksche grondbelasting voor alle gronden gelijk is $ 3 per mow vooruit betaalbaar. 1 Mow werd vastgesteld

1) Zie de „Reoueil.des Règlements Municipaux, 1916, du Conseil d'Administration Municipale de la Concession francaise de Tientsin".

Sluiten