Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

hebben eveneens de goedkeuring van het corps diplomatique te Peking verkregen.

De constitutie van de nederzetting laat geen twijfel over het punt, dat dit terrein bedoeld is een internationale nederzetting te znn cn te blijven, want het bepaalt, dat slechts vreemdelingen het kiesrecht bezitten en stem mogen uitbrengen op de algemeene jaarlijksche vergaderingen de z.g. „ratepayers-meetings".

Dit was oorzaak, dat de positie meer ingewikkeld werd, toen in den loop der jaren een gróót aantal Chineezen zich in de settlement vestigden, die dus geen politieke rechten hadden of invloed uitoefenen konden op het bestuur. De vraag deed zich spoedig voor, in hoeverre het Gemeente-bestuur jurisdictie had, ten eerste over dc vreemdelingen, en ten tweede over de Chineezen, die binnen de grenzen der nederzetting wonen.

De Gemeenteraad (Municipal Council) bestaat uit negen leden (buitenlanders) door de kiezers jaarlijks gekozen, en oefent de hoogste macht in de Internationale Nederzetting uit onder het oppertoezicht van het consulaire corps. Het is een voorbeeld van een internationaal lichaam, dat complete uitvoerende macht uitoefent over een district, waarover het geen territoriale rechten bezit.

Zooals wij reeds in Hoofdstuk ni gezien hebben, blijven birttehlanders in China jnsticiabelen hunner respectievelijke consulaire „overheden", voorzoover deze tenminste behooren tot mogendheden, die het voorrecht van exterritorialiteit in hunne verdragen met China hebbeh kunnen bedingen. Verblijf in de internationale nederzettingen brengt in dezen regel geen verandering. Chineezen in de nederzettingen zijn onderworpen aan de gemeente-verordeningen en aan de gemeente-politie, maar zjj behouden hun persoonlijk statuut van Chineesch onderdaan en blijven als zoodanig onder Chineesche jurisdictie en wetten. Wij zullen' echter in Hoofdstuk V, waar de Gemengde Rechtbanken beschreven worden, zien dat de Chineesche staat slechts een zeer beperkte macht te Shanghai in de Internationale Nederzetting en de Fransche Concessie kan uitoefenen.

In de Internationale Nederzetting zijn alle vreemdelingen kiezer, die gemeentelijke belasting (rates) betalen op een getaxeerde huurwaarde van 500 taels, of hooger, per jaar of een waarde van 500 taels aan grond bezitten. Om tot lid van den raad te kunnen worden gekozen, moet men voor een minimum bedrag van 50

Sluiten