Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

oil, and, to be sure, we are highly sensitive of the honoür. We greatly appreciate what you have just said, and are fully in sympathy with your highest ideals and hopes. If we understand correctly,' our function is to advise the Council on all matters pertaining to the best welfare of the Chinese residents in the International Settlement. We wish to pledge the Council our very best co-operation in that direction. Not only that, it is our great hope that our services to the Council may prove highly beneficial to the promotion and maintenance of the friendship and good-will among all the residents within this municipality and this may in time lead to a fuller share on the part of the Chinese in the rights and obligations in the Municipal Administration." ï)

In de Fransche Concessie berust het bestuur op dezelfde hoofdbeginselen, met dit onderscheid, dat een belangrijke plaats in het stelsel ingeruimd is aan den Franschen Consul-Generaal. De gemeenteraad bestaat hier uit den Franschen Consul-Generaal te Shanghai en acht leden, allen buitenlanders, en waarvan er vier Fransch burger moeten zijn. Kiezers zijn alle Franschen en vreemdelingen boven den leeftijd van 21 jaren, die één der drie volgende voorwaarden vervullen, namelijk zij die:

1°. eigepaar zijn van een terrein binnen de Concessie gelegen,

2°. huurder zijn van een woning tot een bedrag van minstens 30 taels per maand of van 40 taels per maand voor gemeubileerde appartementen,

3°. meer dan drie maanden in de Concessie gewoond hebben en een inkomen genieten van 125 taels per maand.

Om tot lid der Conseil Municipal gekozen te kunnen worden, moet men den leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en geen gesalarieerde positie in dienst van de Gemeente bekleeden.

Terwijl in de Internationale Nederzetting een „Chinese Advisory Committee" bestaat, dat in Chineesche zaken van advies kan dienen, worden in de Fransche Concessie een of meer Chineezen van aanzien, door den Consul-Generaal in overleg met de Chineesche autoriteiten aangewezen, tot de beraadslagingen van den raad toegelaten met adviseerende stem.

Verder wordt het voorzitterschap ex bfficio door den Franschen Consul-Generaal bekleed, die ook den raad samenroept. De over-

1) Annual Keport of the Shanghai Monioipal Council, 1921, blz. 194 A.

Sluiten