Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

meermalen van dit middel bediend om zich in veiligheid te brengen. Gilbert*) noemt drie en veertig gevallen in de jaren 1851 tot 1905 in bovengemelde staten voorgekomen. In China is het verleenen van asyl nooit op uitgebreiden schaal toegepast geworden, ofschoon het dikwij ls plotseling aftreden van verschillende regeeringen meermalen gevolgd is door een exodus naar de Legatie van aanhangers der afgezette partij./In Peking echter heeft de kwestie een geheel ander aanzien gekregen dan elders in de wereld door het bestaan van een Gezantschapswij k, waar alle Legaties op een paar uitzonderingen na gevestigd zijn. Dit stadsgedeelte vormt een afgesloten geheel door een muur omgeven en door troepen der diverse gezantschappen bewaakt. Het recht van het corps diplomatique te Peking om op deze wijze het legatie-kwartier te versterken werd verkregen in 1901 na de „Boxer" onlusten, en wel bij het Internationale Protocol *) van 7 September 1901, waarvan Artikel VII luidt: „Le Gouvernement Chinois a accepté que le quartier occupé per les Légations füt considéré comme nn quartier spécialement réservé a leur usage et placé sous leur police exclusive, ou les Chinois n'auraient pas le droit de résider, et qui pourrait être mis en état de défense," en iets verder, „Par le Protocole annexé a la lettre du 16 Janvier. 1901, la Chine a reconnu a chaque Puissance le droit d'entretenir une garde permanente dans ledit quartier pour la défense de sa Légation." Uit dit artikel blijkt dat de Legatie wijk bedoeld is uitsluitend tot huisvesting der gezanten, hun personeel en eenige andere vreemdelingen, waarin geen Chineezen, uitgezonderd bedienden, geherbergd mogen worden en in kort, dat het kwartier uitsluitend ten behoeve der Legaties afgestaan is (spécialement réservé a leur usage). In elk geval mag het Chineesche argument zonder meer aangenomen worden, n.1. dat het Legatie kwartier nooit bedoeld is te worden een schuilplaats voor Chineezen, die voor hun eigen nationale autoriteiten voortvluchtig znn (oü les Chinois n'auraient pas le droit de résider). Het recht van afzonderlijke legaties om daarin gastvrijheid aan de politieke vluchtelingen aan te bieden valt moeilijk te betwisten, ook al strijdt zulk een handelwijze zoowel tegen de letter als tegen den geest van het hierboven aangehaalde artikel. Wij brengen hier in herinnering, hoe

1) B. Gilbert: The Practise of Asylum in Légations and Consulates of the United States, Am. Journ. of Intern. Law, Vol. 3, 1909, blz. 562.

2) Treaties and Conventions, etc, I, blz. 309.

Sluiten