Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196

Duitschland opende de rij door in November 1897 Kiaochow door de landingstroepen van twee harer oorlogssehepen te laten bezetten, als voorwendsel het vermoorden van twee Duitsche geestelijken in de provincie Shantung aangrijpende. Deze gewelddaad werd gevolgd door het verdrag van 6 Maart 1898, Artikel II, waarbij de bocht van Kiaochow „pachtweise vorlanfig auf'99 Jahre" aan het Duitsche Rijk afgestaan werd. Tevens verbindt China zich in Artikel III „um einem etwaigen Entstehen von Konflikten vorzubeugen" om „wahrend der Fachtdauer im verpachteten Gebiete Hoheitsrechte nicht auszuüben" 1), maar de uitoefening daarvan aan Duitschland over te laten. Geen rechten van beheer en jurisdictie heeft China zich voorbehouden. Zooals bekend is volgde Japan Duitschland als „pachter" op in Kiaochow, dat zij bezette na het uitbreken van den oorlog in 1914. Japan deed op hare beurt van haar rechten afstand ten behoeve van China als gevolg van het te Washington gesloten verdrag over Shantung van den 4den Februari 1922. De formeele overgave van het Japansche bestuur aan de Chineesche vertegenwoordigers had plaats op den 10den December 1922.

Op denzelfden dag, dat Kiaochow aan Duitschland afgestaan werd, eischte Rusland Port Arthur en Talienican voor zich op. Aan dit verlangen werd door China toegegeven bij het Verdrag van Peking van 15/27 Maart 1898, Artikel I. Dit artikel verklaart uitdrukkelijk, dat het echter niet de bedoeling. is, op China's souvereifliteitsrechten inbreuk te maken 2). Artikel Hl 8) stelt den duur der pacht op vijf en twintig jaar (van den datum der onderteekening) „na afloop van welken termijn beide landen over de verlenging daarvan kunnen beraadslagen." Bij het verdrag van Portsmouth (5 September 1905) eischte Japan, als overwinnaar uit den Japansch-Russischen oorlog getreden, Port Arthur en Taliën wan (sinds dien Dairen genaamd) voor zich op, terwijl China hierin wederom toestemde bij Artikel I van het Japansch-Chineesche verdrag van 22 December 1905 4). Daap de pacht, zooals hierboven gezegd,, voor 25 jaren aangegaan was, slaagde Japan erin

1) Treaties, Conventions, eto. TI, blz. 209. '

2) ibid. I, blz. 219, van dit verdrag staat ons slechts de Chineesche tekst ter beschikking.

8) Treaties, Conventions, eto. I, blz. 220. 4) Treaties, Conventions, eto. II, blz. 687.

Sluiten