Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203

der exterritoriale jurisdictie in de toekomst om te zien of andere verdrags-mogendheden de houding van de Vereenigde Staten zullen bevestigen en navolgen.

§ 6. Rechtspositie van de Chineeschen in de Gepachte Gebieden.

Ofschoon de vier mogendheden, Duitschland, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië het bestuur der gepachte gebieden in China overnamen om het verder naar goeddunken in' te richten en jurisdictie aanvaardden zoowel over Chineezen als over buitenlanders binnen de grenzen van het afgestane gebied verblijvende, vindt men toch aanwijzingen in de verdragen, waaruit men mag afleiden, dat er in sommige opzichten onderscheid gemaakt wordt ten voordeele der Chineesche inwoners. Zoo bepaald de Weihaiwei Conventie (1898): „It is also agreed, that within the walled „city of Weihaiwei Chinese Officials shall continue to excercise „jurisdiction except so far as may be inconsistent with naval and „military requirements for the defence of the territory leased" 1), terwyl de Hongkong Conventie (1898) een dergelijke bepaling bevat betreffende de Chineesche stad Kowloon, ofschoon in dit laatste geval deze regeling spoedig werd ingetrokken na de onlusten van 1899. Het dient ook vermeld te worden, dat de Fransche. Administratie te Kwangchowwan het oorspronkelijke communale dorpsbestuur overanderd heeft laten functioneeren, hetgeen veel tot het rustige bezit van dit gebied door Frankrijk heeft bijgedragen. De Weihaiwei ep Honkong Conventies bevatten voorts bepalingen, dat land, aan Chineezen toebehoorende, niet onteigend mag worden, en dat Chineezen niet het land uitgezet kunnen worden. Zij behouden hun Chineesche nationaliteit. Toch erkent China zoozeer het feit, dat hare onderdanen in de gepachte gebieden aan hare jurisdictie onttrokken zijn, dat zij de noodzakelijkheid van formeele uitlevering volgens de procedure, in de tractaten voorzien, goedgekeurd heeft in al die gevallen, waarin zij een actie wenscht in te stellen tegen Chineezen, op het afgestane gebied verblijf houdende.

Maar deze uitzonderingen ten gunste van China zijn eerder bewij zen, dat mogendheden zich bewust zijn van de kracht hunner positie in de gepachte gebieden, dan dat men dit zou kunnen

1) Treaties, Conventions, eto. I, blz. 541.

Sluiten