Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

en jurisdictie te aanvaarden over de Chineesche inwoners der nederzetting. Ondertusschen hadden de Franschen zich in 1856 reeds van de internationale nederzetting afgescheiden om een eigen gemeentebestuur te vormen op het aan Frankrijk door China afgestane terrein.

De Engelsche en Amerikaansche concessies werden samengesmolten in 1863 onder één internationaal bestuur, dat van lieverlede als een gemeenteraad vasten vorm aannam. Daarop volgde in 1864 de oprichting der eerste Gemengde Rechtbank te Shanghai, welke voorloopig gevestigd werd in het Engelsche Consulaat. Deze rechtbank, die voorgezeten werd door een officieel benoemden vertegenwoordiger van den Chineeschen Magistraat van Shanghai, nam kennis van politie-zaken tegen Chineezen, die door den voorzitter alleen berecht werden; strafzaken tegen Chineezen, waarbij een vreemdeling betrokken was, of gevallen, waarin een niet consulair vertegenwoordigde vreemdeling beklaagde was, werden berecht door den Chineesehen voorzitter te zamen met een vertegenwoordiger van een consulaat als bijzitter.

De rechtbank was tevens bevoegd kennis te nemen van burgerlijke zaken tusschen Chineézen onderling, welke in de nederzetting woonachtig waren. Deze werden door den voorzitter alleen berecht. Gevallen waarin vreemdelingen eischer en Chineezen gedaagden waren werden in het bijzijn van een consulairen bijzitter behandeld, terwijl het hooger beroep moest gebracht worden voor den Taotai (een Chineesch ambtenaar van hooger rang) zittende met een Consul als bijzitter.

Deze regeling bleek echter nog niet aan de eischen der toenmalige toestanden te voldoen. De Heer W. H. Medhurst, Britsche Consul te Shanghai, schrijft o.a. in zijn rapport voor het jaar 1868 a) het volgende over de Gemengde Rechtbank:

„This institution, I regret to say, has not yet answered „the sanguine expectations which were at first entertained of „its probable utlility as a Court of Judicature for the termi„nation of suits instituted by foreigners against Chinese and „by Chinese against each other, when residing within the „limits of the settlement. The defect is to be traced to the

1) Morse, Intern, relations of the Chinese Empire Vol. II, blz. 133.

2) Consular reports and returns on British and other foreign trade in China, 1868, Shanghai 1869.

Sluiten