Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218

Het toeval wilde, dat alvorens deze zaak beslist was, een nieuw twistpunt opkwam tusschen den Franschen Consul en den Gemeenteraad van de Internationale Nederzetting. Hier deed zich het geval voor, dat de Fransche Gemengde Rechtbank een dagvaarding wilde doen beteeken en aan vier Chineezen, inwoners van het Settlement, om in een zaak tusschen Chineezen te verschijnen voor haar in de Fransche Concessie. Niettegenstaande deze dagvaarding mede onderteekend was door den Franschen Consul, zoowel als door den Deken van het Consulaire Corps in de internationale stad, werd de Gemeenteraad daarvan niet bereid gevonden toestemming te geven voor het medewerken der onder haar orders staande politie tot het beteekenen der bedoelde dagvaarding. De weigering berustte op dezelfde beginselen als reeds bij, het voorgaande geval besproken, n.1. dat in de Internationale Nederzetting alleen de Internationale Gemengde Rechtbank competent was dergelijke dagvaardingen te doen beteekenen aan Chineezen, binnen haar ressort woonachtig. Maar de zaak was hier meer ingewikkeld, daar de dagvaarding medeondertcekend was door den Deken van het Consulaire Corps, die volgens de constitutie van de Nederzetting een geheel bijzondere plaats in de regeeringsmachine inneemt. Wij hebben dus de volgende twee gevallen:

Geval 1. De Fransche Consul weigert een dagvaarding van de Gemengde Rechtbank in de Internationale Nederzetting mede te onderteekenen (en dus goed te keuren) en zijne medewerking te verleenen, waar het betreft een Chineeschen bediende van een Franschen onderdaan in de Nederzetting woonachtig, welke bediende aldaar een politieverordening overtreden had en eischt verschijning van den gedaagde voor de Gemengde Rechtbank in de Fransche Concessie.

Geval 2. De Fransche Gemengde Rechtbank dagvaardt vier Chineezen, wonende in de Internationale Nederzetting óm voor haar in de Fransche Concessie te verschijnen. De gemeentelijke autoriteiten van de Internationale Nederzetting weigeren deze dagvaarding mede te onderteekenen — d.i. toestemming tot beteekening en tot uitvoering te verleenen — niettegenstaande de dagvaarding door den Franschen Consul zoowel als door den Deken van

Sluiten