Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

verdere behandeling der zaak naar de Gemengde Rechtbank verwezen worden.

Als voorbeeld van een misdrijf, gepleegd aan boord van een schip in de rivier voor Shanghai gelegen, mag de zaak van de Paul Regendanz hier genoemd worden. De schipper en officieren van dezen bodem dienden (in Februari 1924) een aanklacht in wegens aanranding voor de Gemengde Rechtbank tegen zeventien leden der bemanning. Gedurende het handgemeen, dat ontstond, was een Chineesche stoker door den tweeden officier, een Noorsch onderdaan, gewond. Het schip voerde de vlag der republiek Panama, terwijl de schipper en de meeste officieren van Duitsche nationaliteit waren. Daar de belangen van Panama in China behartigd werden door de Vereenigde Staten was de Gemengde Rechtbank voor dit geval samengesteld uit den Chineezen rechter, bijgestaan door den Amerikaanschen bijzitter en daar ook Noorsche belangen in het spel waren, had ook een Noorsche bijzitter zitting. Er waren dus vijf nationaliteiten in deze zaak betrokken.

Terwijl zij nog sub judice was, verkreeg het schip zijne uitklaringspapieren van den Amerikaanschen Consul en verliet Shanghai en dus de jurisdictie der rechtbank. De Chineesche Regeering, ter terechtzitting vertegenwoordigd, protesteerde op grond dat de Rechtbank geen jurisdictie had over een schip van Panama dat geen handelsverdrag met China heeft gesloten en dus geen exterritoriale voorrechten bezit, en eischte overbrenging der zaak naar de zuiver Chineesche rechtbank in de Chineesche stad. De Gemengde Rechtbank, de beschuldigden tot drie weken gevangenisstraf veroordeelende, sprak het volgende vonnis uit:

„Although the complainants have left this jurisdiction, the „accused admitted that they took part in and intented the „assault. In reading the rules of the Mixed Court of 1869 „the Court finds that it has jurisdiction in the Treaty Port „of Shanghai and this certainly includes the Foreign vessels „on the Wangpoo in the Harbour of Shanghai, especially „where Foreigners are concerned and this Court therefore has Jurisdiction on the premises". If the representative for the „Bureau for Foreign Affairs is dissatisfied with this ruling „the matter should be taken up between the Bureau and the „Consular Body." 1).

1) The Shanghai Municipal Gazette, Maroh 27, 1924. blz. 17.

Sluiten