Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

229

neeschen rechter, die tot 1911 alléén zat, maar welke sedert dien tijd in tegenwoordigheid van een vreemden consulairen assessor de zaken behandelt.

III. In burgerlijke zaken waar vreemdelingen in betrokken zijn.

In geschillen tusschen vreemdelingen en Chineezen waarin de eerste behoorende tot een verdrag-staat die het privilege van exterritorialiteit bezit, eischer is, is het in de praktijk gewoonte geworden, dat de Gemengde Rechtbank jurisdictie aanvaardt, indien eischer in het Consulair District van Shanghai woonachtig is. De Chineesche autoriteiten schijnen klaarblijkelijk deze regeling' te verkiezen boven de aanwezigheid van een vreemden Consulairen bijzitter in de Chineesche rechtbank, hetwelk volgens tractaat verlangd kan worden. Er worden dan gewoonlijk ook geen moeilijkheden door de Chineesche autoriteiten in den weg gelegd om in zulke gevallen de gedaagde te doen dagvaarden, zelfs indien hij op eenigen afstand van Shanghai woont.

De kwestie van Chineezen, die als protégés door het bezit van vreemde nationaliteitspapieren aanspraak op bescherming der vreemde autoriteiten meenen te mogen maken, is meer ingewikkeld en heeft in menig geval aanleiding gegeven tot meeningsverschil tusschen de Gemengde Rechtbank en de Consuls te Shanghai. Het is niet onbelangrijk hier eenige opmerkingen aan dit onderwerp te wijden.

Wij stellen voorop, dat in alle gevallen, waarin vreemde belangen in een geschil betrokken zijn, de regel is, dat, wanneer een Consul aan de Gemengde Rechtbank schriftelijk mededeelt, dat de belangen van zijne landgenooten in een aanhangig gemaakt geding betrokken zijn, die zaak dan zonder meer van de agenda afgevoerd en verdaagd wordt, totdat een vertegenwoordiger van het Consulaat als bijzitter tegenwoordig kan zijn. *) Bij het ontbreken van een dergelijke mededeeling komt het geschil aan de orde voor den bijzitter van den dag.

Het kan voorkomen, dat het niet gemakkelijk is, te beslissen of vreemde belangen (foreign interests) bij een geschil betrokken zijn of niet. De volgende definitie, vastgesteld door het Consulaire Corps te Shanghai, geeft op dit punt opheldering:

„A „foreign interest" is explained to mean, where a foreig-

1) Zie hierover: Shanghai Municipal Gazette van 13 Oot. 1921, blz. 52 en van 26 Juli 1923, blz. 278.

Sluiten