Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

de twee hierboven aangehaalde artikelen is, dat aan de Chineesche politie het recht ontzegd is, vrijelijk vreemd eigendom te betreden en daar haar macht uit te oefenen.

Op deze uitlegging steunende, heeft de Gemeenteraad met volle instemming van het Consulaire Corps steeds het standpunt ingenomen, dat daar iemand toch orde moet houden op de Gemeentewegen buiten de Internationale Nederzetting en de Chineesche politie niet gemachtigd is dit te doen en aan deze bovendien toegang tot aangrenzende pcrceelen aan vreemdelingen toebehoorende volgens tractaat verboden is, deze plicht vanzelf door de Gemeente aanvaard moet worden.

Het mag aangenomen worden, dat het recht van de gemeentepolitie om de wegen buiten en rondom de Settlement te patrouilleeren en er hare functies uit te oefenen, met uitsluiting der Chineesche politie, allengs door de Chineesche autoriteiten erkend is.

Toen de argumenten, zooals boven uiteengezet, eenmaal erkend geworden waren, ging men een stap verder en redeneerde als volgt: indien de Chineesche politie dus niet 'functionneeren kan op de gemeentewegen, ligt het voor de hand, dat haar ook de uitoefening harer functies ontzegd is op alle Chineesche erven en in de Chineesche huizen aan den weg, die weliswaar op Chineesch terrein liggen, maar waartoe de toegang slechts vanaf den gemeenteweg mogelijk is. Het logisch gevolg was, dat de gemeente-politie ook kennis nam van de overtredingen enz. die in die perceelen plaats vonden.

Daartegenover staat, dat, wanneer een vreemdeling een terrein bezit aan een gemeenteweg, buiten de Nederzetting gelegen en daar een huis op bouwt en een tuin aanlegt, de gemeente-politie niet het recht bezit dit pand te betreden en er als zoodanig te functionneeren zonder de toestemming van den eigenaar, ofschoon het dezen laatste vrij staat de hulp der politie zoo noodig in te roepen, mits hij gemeentebelasting betaalt.

Wij komen dus tot de volgende conclusie:

Een Chinees, of niet-consulair vertegenwoordigd vreemdeling, beschuldigd van een strafbaar feit gepleegd:

a. op een extra-settlement gemeenteweg,

b. in een aan den weg gelegen pand aan een vreemdeling toebehoorende, of

c. in een aan den weg gelegen Chineesch perceel, waartoe alleen toegang van den weg mogelijk is, behoort voor de

Sluiten