Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

237

VI. Bij gerechtelijke lijkschouwingen.

Deze worden op bevel der Gemengde Rechtbank gehouden over lijken van alle Chineezen (of niet-consulair vertegenwoordigde vreemdelingen), die door geweld om het leven gekomen zijn onder verdachte omstandigheden, binnen het gebied, waarover de rechtbank crimineele jurisdictie uitoefent. Autopsies worden door de gemeente-geneesheeren gedaan.

§ 3. Het toe te passen Recht in de Gemengde Rechtbank.

De Tractaten tusschen China en de vreemde Mogendheden gesloten, leggen den regel vast dat in gemengde gevallen (d.w.z. tusschen Chineezen en vreemdelingen) recht gesproken wordt volgens de wetten van de nationaliteit van de gedaagden. Bijgevolg, daar de Gemengde Rechtbank slechts kennis neemt van geschillen waarin Chineezen, of personen, die daarmede wettelijk op één lijn staan, gedaagden zijn is de lex loei, de Chineesche wet, in de Gemengde Rechtbank toepasselijk.

Men zou dus nu kunnen vragen, wat is Chineesch recht en waar is het te vinden. In de Internationale Gemengde Rechtbank wordt het als volgt toegepast:

I. In strafzaken:

1. Het Chineesche Provisioneele Wetboek van Strafrecht, waarbij behoort de „Besluiten van de Ta Li Yuan" (Hooggerechtshof), die op het strafwetboek betrekking hebben.

2. De Chineesche Postwet.

3. De Verordeningen van de Internationale Nederzetting.

4. Proclamaties der Gemengde Rechtbank.

II. In Burgerlijke Zaken:

Er bestaat een Chineesch Burgerhjk Wetboek, maar daar het nog niet van kracht verklaard en ingevoerd is, is het niet toepasselijk, zoodat in het algemeen de zuiver Chineesche geschillen naargelang der ter zake gebleken omstandigheden zonder referte aan specifieke wetten worden beslecht. Bovendien zijn er verscheidene Chineesche Wetten betreffende handelsonder werpen, zooals vennootschappen van handel enz. die gepromulgeerd zijn en dus als de wet van het land beschouwd moeten worden en die dikwerf geraadpleegd en aangehaald worden. Vreemde burgerlijke geschillen handelen grootendeels

Sluiten