Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

241

zaak van of namens eischer uitgaan, worden op het Consulaat gedeponeerd, terwijl gedaagde dergelijke documenten op het bureau van den Registrar indient. De laatste plaatst het geval dan op de rol en verwittigt den bijzitter van den datum, waarop het verhoor vastgesteld is. Na afloop beraadslagen de Chineesche rechter en de bijzitter betreffende het te wijzen vonnis, hetwelk na verkregen overeenstemming uitgesproken wordt.

Dagvaardingen, bevelen der rechtbank, enz., aan gedaagde of aan derden, worden in het bureau van den rechter opgesteld en door den bijzitter medeonderteekend. Geen bevel kan uitgevoerd worden, tenzij met toestemming van rechter zoowel als bijzitter. Indien geen eensgezindheid tusschen deze beiden bereikt kan worden, blijven de zaken in status quo.

§ 6. Relaties met andere Rechtbanken. I. Fransche Gemengde Rechtbank.

Wij hebben reeds hierboven vermeld dat de verhouding tot de Gemengde Rechtbank in de Fransche Concessie te Shanghai zoowel als de wederzijdsche jurisdictie geregeld wordt door de overeenkomst van 1902. Indien de politie van de Fransche Concessie een Chinees (of niet-consulair vertegenwoordigde vreemdelingen) wenscht te arresteeren in de Internationale Nederzetting, wordt een bevel tot arrest door de Fransche Gemengde Rechtbank afgegeven en door een ambtenaar van de Fransche politie aan den Deken van het Consulaire Corps overhandigd. Nadat deze het stuk medeonderteekend heeft, wordt er uitvoering aan gegeven door of met de hulp van de politie van de Internationale Settlement. De arrestant wordt vervolgens dadelijk aan de Fransche politie uitgeleverd, zonder eerst voor de Internationale Gemengde Rechtbank gebracht te worden.

Dagvaardingen in civiele zoowel als in crimineele zaken, machtigingen tot huiszoeking, enz., worden op gelijke wijze behandeld. Wij merken hierbij op, dat de Fransche Concessie en de Internationale Nederzetting beide voor zich het recht opeischen over de goederen binnen hunne respectieve jurisdictie gevonden.

Dit leidt soms tot moeilijkheden, b.v. in gevallen, waarin goederen in de Fransche Concessie gestolen en in de Internationale Settlement in de bank van leening gebracht worden, of wel daar in bezit gevonden worden van een derde. In dit geval zou de kwestie van het disponeeren over deze goederen door de

16

Sluiten