Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

Gemengde Rechtbank in de Internationale Nederzetting en niet door de rechtbank in de Franscke Concessie beslist moeten worden.

Het ligt voor de hand, dat de procedure die in acht genomen wordt in gevallen tusschen de twee rechtbanken wederkeerig is, maar dagvaardingen door de Internationale Rechtbank uitgegeven, die in de Fransche Concessie beteekend moeten worden, worden ter medeonderteekening aangeboden aan den bijzitterin de Fransche Gemengde Rechtbank, in plaats van door den Deken van het Consulaire Corps geteekend te worden, zooals in de gevallen hierboven beschreven.

II. Chineesche Rechtbanken. Alle mededeelingen van de Gemengde Rechtbank aan de Chineesche Rechtbanken elders worden verzonden door de bemiddeling van het bureau van den Gedelegeerde van het Pekingsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken die te Shanghai zetelt. De oudste der Chineesche rechters verbonden aan de Gemengde Rechtbank vaardigt de bevelschriften en dagvaardingen uit, die in deze gevallen verschillend zijn van die, welke in de Nederzetting gebruikt wórden. Deze worden daarop door den Gedelegeerde van Buitenlandsche Zaken gezegeld en met een begeleidend schrijven door hem aan de betreffende Chineesche rechtbank ter uitvoering doorgestuurd. De Internationale Rechtbank van haar kant is steeds bereid om gevolg te geven aan bevelschriften tot arrest of om dagvaardingen te doen beteekenen van Chineesche rechtbanken afkomstig, zelfs op verzoek direct van de Chineesche rechtbank ontvangen.

Het geval doet zich bij voorbeeld voor, dat de rechtbank in de Chineesche stad van Shanghai een Chinees in de Internationale Nederzetting wil arresteeren. Die rechtbank verschaft dan aan den oudsten Chineeschen rechter der Gemengde Rechtbank alle bijzonderheden van het geval, waarop de laatste den beschuldigde voor zich laat verschijnen en na onderzoek van de omstandigheden beslist, of deze uitgeleverd zal worden, of niet. Indien de beslissing bevestigend is, wordt de beschuldigde in open terechtzitting aan den vertegenwoordiger der Chineesche rechtbank overgeleverd.

III. Vreemde Consulaire Rechtbanken. De betrekkingen tusschen de Gemengde Rechtbank en de verschillende Consulaire Rechtbanken zijn bijna geheel beperkt tot verzoeken betreffende het doen verschijnen van getuigen. Verlangt

Sluiten