Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

243

n.1. de Nederlandsche Consul de aanwezigheid van een Chineeschen getuige, dan richt hij zich tot den „Registrar" van de Gemengde Rechtbank met het verzoek den getuige te doen dagvaarden. De Rechtbank doet dan de dagvaarding beteekenen, waarbij de verlangde getuige bevolen wordt, op het vastgestelde uur voor de Nederlandsche Consulaire Rechtbank te verschijnen. Deze procedure is wederkeerig.

§ 7. Toelating van Advocaten tot procedeeren

in de Gemengde Rechtbank. Rechtsgeleerden van elke nationaliteit, die gerechtigd zijn te praktizeeren in hun eigen nationale rechtbank, worden in de Gemengde Rechtbank toegelaten en mogen in alle gevallen verschijnen, Chineesche Burgerlijke zaken inbegrepen. Wanneer de rechtsgeleerde, die wenscht toegelaten te worden, behoort tot een nationaliteit, die niet consulair vertegenwoordigd is in Shanghai, wendt hij zich tot den Deken van het Consulaire Corps onder overlegging van een diploma door een bevoegde autoriteit uitgereikt (in geval van Chineezen wordt het diploma uitgereikt door het Ministerie van Justitie te Peking). De laatste stuurt het diploma en het verzoek tot toelating aan den „Registrar" van de Gemengde Rechtbank, die den aanvrager ter gelegener tijd gedurende een openbare terechtzitting voor de rechtbank leidt, waar zijn geloofsbrieven onderzocht worden en, indien in orde bevonden, toestemming verleend wordt de rol te teekenen.

Behoort echter de rechtsgeleerde tot een nationaliteit door een Consulair Ambtenaar te Shanghai vertegenwoordigd, dan is het voldoende, indien de Consul de Rechtbank mededeelt, dat zijn landgenoot ingeschreven is als advocaat en dus het recht heeft tot de praktijk in de Gemengde Rechtbank toegelaten te worden.

§ 8. Borgtocht.

Een streng systeem van borgtocht is van kracht in de Internationale Gemengde Rechtbank.

Deze procedure is de natuurlijke evolutie van een systeem om te voorkomen, dat Chineezen, die hoofdzakelijk hierbij betrokken zijn, de Nederzetting zullen verlaten om zich op die wijze aan de jurisdictie van de Gemengde Rechtbank te onttrekken. Een nieuwe borgtocht-regeling werd vanaf 1 November 1922 ingevoerd en wordt met succes toegepast.

Sluiten