Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

§9. Conclusie.

Uit dit overzicht blijkt dat de Gemengde Rechtbank in de Internationale Nederzetting te Shanghai bevoegd is alle gevallen te behandelen tusschen Chineezen onderling of waar Chineezen de gedaagde partijen zijn. Ook vreemdelingen, die niet consulair vertegenwoordigd zijn, alsmede Russische en Duitsche onderdanen, die niet in het genot zijn van het voorrecht van exterritorialiteit, komen onder de competentie der Gemengde Rechtbank, die zich uitstrekt zoowel over crimineele-, als over civiele zaken, belangrijke zoowel als die van ondergeschikt belang. De Rechtbank kan binnen hare competentie alle beslissingen nemen, welke zij rechtvaardig oordeelt, kan een beschuldigde tot een uur gevangenisstraf of ter dood veroordeelen.

De Gemengde Rechtbank is niet een exterritoriale, maar een Chineesche rechtbank, die Chineesch recht toepast maar fungeert onder machtiging en toezicht van het Corps Consulaire te Shanghai, terwijl het administratieve werk gedaan wordt door de gemeentepolitie der Internationale Nederzetting.

De nadeelen, die het bestaande systeem van consulaire jurisdictie en exterritorialiteit aankleven vindt men ten volle in de Gemengde Rechtbanken terug. De Chineesche rechter is een ambtenaar van geringen rang in de Chineesche officieele hiërarchie. Zelfs, indien hij van hoogeren rang was, zou dit nog geen waarborg geven van het bezitten van de zoo noodige kennis en ervaring van handelsgeschillen. De vreemde rechter of bijzitter is een der jongere consulaire ambtenar en aan de consulaten werkzaam. Hij is uit den aard der zaak slechts bij uitzondering een rechtsgeleerde of ervaren jurist en wordt dikwijls gekozen alleen om zijn kennis van de Chineesche taal. Zijn plicht volgens zijn ambtseed als consulair ambtenaar — het ligt voor de hand — is om de belangen zijner landgenooten te behartigen, hetgeen in strijd moet zijn met zijn positie als onpartijdig rechter. Men moet dan ook den toestand op rechterlijk gebied, zooals deze tegenwoordig in China bestaat, beschouwen als het gevolg van buitengewone maatregelen, getroffen om in buitengewone toestanden te voorzien; als een overgangsstadium en evolutieproces, dat slechts tijdelijk recht van bestaan kan hebben en grondig gewijzigd zal moeten worden, zoo spoedig de reorganisatie van het Chineesche justitiewezen, hetwelk reeds eenige jaren aan den gang is, die vol-

Sluiten