Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

247

bijzitter, die.om beurten met een zijner collega's omwisselt. — In de Fransche Gemengde Rechtbank nu verschilt de procedure niet van die der Internationale Rechtbank. In beide Rechtbanken zitten steeds een Chineesche rechter, vergezeld door een consulairen bijzitter, (die in de Fransche rechtbank ook „rechter" (juge) genoemd wordt), onverschillig welke zaken ter afdoening voorkomen. Zoo ook wordt door de Fransche rechtbank een ter dood veroordeelde met het dossier over de zaak aan de autoriteiten in de Chineesche stad overhandigd ter uitvoering van het vonnis. De Fransch-Chineesche overeenkomst van 1914 wijkt in zooverre van de in de Internationale Settlement bestaande regeling af, dat de rechtbank voor de door het Fransche Gouvernement nieuw verkregen uitbreiding der Fransche concessie bestaat uit een Chineeschen rechter alléén rechtsprekende — dus zonder bijzitter — over alle Chineesche burgerlijke zaken der extra-concessie *), aldus terugkeerende tot het systeem, dat ook in de Internationale Gemengde Rechtbank vóór 1911 in zwang wasGemengde gevallen, tusschen vreemdelingen en Chineezen, civiel en crimineel, zoowel als Chineesche strafzaken en eenvoudige politie, overtredingen blijven echter tot de competentie der Fransche Gemengde Rechtbank behooren — zoo ook de gevallen waarin de gedaagde of de beklaagde bediende of geëmployeerde van een Fransch onderdaan is.

Wat betreft de competentie der Fransche Gemengde Rechtbank, kan volstaan worden met te verwijzen naar de reeds vermelde overeenkomst van Juni 1902.

Voegen wij hier nog aan toe, dat in tegenstelling met de Inter nationale Nederzetting waar gevangenen hun geheele straf in de gemeente gevangenis moeten uitzitten, de Fransche concessie zijne gevangenen aan de autoriteiten in de Chineesche stad overlevert, wanneer de straf hooger dan zes maanden is.

1) Soulié, Droits conventionnels des étrangers en Chine, (Paris, 1916,) blz. 98.

Sluiten