Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

250

worden gezonden aan de Keizerlijke commissarissen, in de verschillende afdeelingen des Rijks met het opzigt over den buitenlandschen handel belast, die de plaatselijke beambten in de opengestelde havens zullen aanschrijven, aan die benoeming gevolg te geven.

De Nederlandsche vertegenwoordiger bij het Keizerlijk hof zal het regt hebben, ter afhandeling van staatsaangelegenheden, op eigene kosten van heen- en terugreis, buiten tusschenkomst der Chinesche Regering, de hoofdplaats des Rijks te bezoeken.

Nederlandsche ambtenaren kunnen ongehinderd China doorreizen, onder bescherming der Chinesche Regering tegen alle beleediging of tegenkanting. Geenerlei eerbetoon, strijding met hunne waardigheid als vertegenwoordigers eener onafhankelijke natie, zal van hen worden gevorderd.

De Nederlandsche gevolmatigde zal met de Keizerlijke Ministers, in briefwisseling en mondeling, op den voet van ranggelijkheid onderhandelen. Consuls zullen in rang met district-intendanten en viceconsuls met stedelijke prefecten gelijkgesteld zijn, en bij schriftelijke of mondelinge zaakbehandeling gelijke vormen van beleefdheid in acht nemen.

Art. 2.

De zeehavens, in het Chinesche Rijk voor de Nederlandsche kooplieden opengesteld, zijn de volgende, als: Canton, Swatow, Fuchau, Amoy, Ningpo, Shanghae, Tientsin, Chefoo, New-Chwang, Taiwan en Tamshui (Fosmosa) en Kiungchow (Hainau) De Nederlanders kunnen er met hunne goederen en schepen naar verkiezing komen en gaan, en genieten er het volle regt van verblijf, huur en verhuur van gronden en huizen, aanbouw van woon- en pakhuizen, kerken, hospitalen, begraafplaatsen enz. De grondhuren zullen naar billijkheid en zonder afpersing worden vastgesteld.

Ook in de rivierhavens Hankow, Kiu-Kiang en Chinkiang zullen de Nederlanders dezelfde handelsregten genieten, mits in acht nemende de algemeene bepalingen van controle omtrent den handel op den Yang-Tze-rivier door de Chinesche Regering vastgesteld of later vast te stellen; doch de plaatsen door rebellen of roovers bezet mogen niet door de Nederlanders worden bezocht, noch door hunne schepen van krijgs-ammunitie of provisien worden voorzien, op straffe van verbeurdverklaring van schip en lading en overlevering der schuldigen aan het naastbij gelegen Nederlandsch consulaat

Art. 3.

Nederlanders kunnen, hetzij voor hun genoegen, hetzij om handel te drijven, in het binnenland van China reizen. Reizen zij voor hun genoegen, dan zullen , zij zich van een paspoort vóórzien, uitgevaardigd

Sluiten