Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

251

119

door den Nederlandschen consul der haven waar de reis aanvangt, en gezegeld door de plaatselijke overheid aldaar, welk stuk aan de Chinesche overheden der plaatsen, door welke de reis voert, moet worden vertoond. De reizigers zullen overal ongehinderd personen of vaartuigen voor hun vervoer mogen huren. Mogt een Nederlander zonder voldoend paspoort reizende worden aangetroffen, of wel gegedurende zijne reis op de wetten des lands inbreuk maken, zoo zal hij worden gevat, en aan het naastbij gelegen consulaat der Nederlanden worden overgeleverd ter teregtstelling, zonder nogtans onder weg kwalijk bejegend te mogen worden. Voor korte reizen uit de opengestelde havens, tot op een' afstand niet te boven gaande honderd Li (ongeveer 35 Engelsche mijlen) en niet langer dan vijf dagen durende, behoeft geen paspoort te worden vertoond; van deze laatste bepaling echter zijn matrozen en andere schepelingen uitgesloten.

Indien Nederlanders in het binnenland reizen om handel te drijven of handelsgoederen te vervoeren, dan zullen zij de bestaande algemeene bepalingen daaromtrent hebben in acht te nemen. In het binnenland handelshuizen of winkels te vestigen zal hun niet geoorloofd zijn.

Art. 4.

Nederlandsche Christen-zendelingen, zich ter vreedzame verspreiding der Christelijke goedsdienst in het binnenland bevindende, zullen er door de Chinesche beambten worden beschermd. Inboorlingen, die hunne leer wenschen te omhelzen, zullen, zoo lang zij zich niet aan overtreding van 's lands wetten schuldig maken, niet mogen verhinderd of vervolgd worden.

Art. 5.

Het in dienst nemen van Chinesche onderdanen door Nederlanders tot een wettig doel zal op geenerlei wijs door de Chinesche Regering bemoeijelijkt worden. Nederlanders kunnen steeds vrijelijk overal booten huren voor goederen-of passagiersvervoer bij wederaqds vrijwillige overeenkomst, zonder inmenging van het Bestuur. Geene beperking of uitsluiting zal er mogen bestaan ten opzigte van het getal, den aard of het loon der vaartuigen of dragers, voor het vervoer door hen aan te nemen. Doch ingeval vervoermiddelen tot ontduiking van regten worden gebezigd, zullen de schuldigen gestraft worden.

Art. 6.

Geschillen tusschen Nederlandsche onderdanen zullen door bemiddeling van den plaatselijken consul buiten tusschenkomst der Chinesche Regering worden geregeld. In geval van geschillen tusschen Nederlanders en Chinezen, zullen de beiderzijdsche overheden trachten de partijen over te halen tot eene schikking in der minne, doch mogt

Sluiten