Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

253

119

ton; indien de ruimte niet meer dan 150 Engelsche tonnen bedraagt, zal het verschuldigde tonnengeld een mace per gemeten Engelsche ton zijn.

Eenig Nederlandsch schip, van eene Chinesche haven naar elders uitklarende, zal op verzoek van den schipper door het tolkantoor voorzien worden van een bewijs, op vertoon waarvan zulk vaartuig vrijdom van tonnengelden in Chineesche havens zal genieten gedurende den tijd van vier achtereenvolgende maanden, beginnende van den dag der uitklaring.

Indien een Nederlandsch koopvaardijschip, binnen hoogstens twee dagen na aankomst in eenige Chineesche haven, weder wordt uitgeklaard zonder aldaar te hebben gelost of geladen, zal het geene tonnengelden behoeven te betalen. Na verloop van genoemde termijn is het tonnengeld echter verschuldigd, alhoewel de scheepsluiken ook alsdan nog niet geopend mogten zijn; doch buitendien zullen geene andere onkosten of lasten geheven worden. Mogt een schip door noodweer of schade gedwongen zijn eene opengestelde haven binnen te loopen, dan vervalt het niet onder deze bepaling, doch geniet vrijdom van tonnengeld, mits het verblijf in die haven niet tot goederen-lossing of lading worde gebezigd, in welk geval de volle tonnengelden verschuldigd zullen zijn.

Van booten, door Nederlanders uitsluitend gebezigd tot vervoer van passagiers, bagage, brieven of andere goederen, welker verzending geene betaling van regten medebrengt, zullen geene tonnengelden geheven worden; doch laadbooten, gebezigd om aan regten onderhevige goederen te vervoeren, zullen elke vier maanden eens met een tonnengeld van één mace per gemeten Engelsche ton worden belast.

Art. 9.

Binnen 24 uren na aankomst van een Nederlandsch koopvaardijschip, zullen de scheepspapieren, het manifest, enz., aan den consul worden ter hand gesteld, die binnen daaraanvolgende 24 uren aan het tolkantoor den naam, de tonnenmaat en den inhoud van de lading van het schip zal opgeven. Indien door verzuim van den schipper deze opgaaf niet binnen 48 uren na aankomst van het schip geschiedt, zal luj belast worden met eene boete van 50 taels voor eiken dag uitstel, tot hoogstens 200 taels. De schipper zal ook verantwoordelijk zijn voor de juistheid van het manifest, hetwelk eene nauwkeurige en volledige opgaaf van de lading aan boord bevatten moet. Indien door zijn toedoen een valsch manifest aan het tolkantoor wordt ingeleverd, zal hij beboet worden met 500 taels; doch hij zal het regt hebben, binnen 24 uren na inlevering van het manifest, eenige daarin gemaakte vergissing te verbeteren, zonder daardoor in boete te vervallen.

Na ontvangst van bovenbedoelde opgaven van het consulaat, zal het tolkantoor een verlofbiljet aan den schipper doen toekomen tot

Sluiten