Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

254

opening der luiken. Indien de schipper de luiken zal openen en beginnen te lossen zonder zulk verlofbiljet, zal hij 500 taels boete betalen, en de oogenblikkelijk gelost wordende goederen zullen verbeurd ver* klaard worden.

Wanneer alle tonnengelden en regten op schip en lading vereffend zijn, zal het tolkantoor een uitklaringbiljet afgeven, op vertoon waarvan de consul de scheepspapieren weder aan den schipper zal ter hand stellen, zoodat het schip de haven weder zal kunnen verlaten.

Bij ontstentenis van een Nederlandsche consul of wettig plaatsvervangend persoon, is de schipper bevoegd en verpligt, zich met de beambten van het plaatselijk tolkantoor in dadelijke betrekking te stellen, ter voldoening aan de in dit artikel vervatte bepalingen.

Art. 10.

Nederlandsche onderdanen zullen bij in-, uit- of doorvoer van koopmanschappen de regten betalen, bij het bestaande tarief van inkomende, uitgaande en transitoregten daarvoor vastgesteld, doch in geen geval zal van hen meer worden gevorderd dan door de onderdanen van eenige andere vreemde mogendheid daarvoor wordt betaald.

Alle invoerregten zullen betaalbaar zijn tijdens de lossing, en uitvoerregten tijdens de aflading der aldus belaste goederen; terwijl het doorvoerregt op binnenlandsche verzending zal geheven worden tegen afgifte, door het tolkantoor, van het daartoe strekkend verlofbiljet.

Het is ongeoorloofd, goederen uit het eene schip in het andere over te laden zonder verlof van het tolkantoor, op straffe van verbeuring der oogenblikkelijk overgeladen wordende goederen.

Geene goederen mogen gelost of geladen worden door Nederlandsche schepen, dan vergezeld van een verlofbiljet van het tolkantoor, op gelijke straf van verbeurdverklaring der goederen.

Nederlandsche kooplieden, die de goederen, welke zij in eenige Chineesche haven onder betaling van regten hebben ingevoerd, weder wenschen uit voeren naar eene andere haven des Rijks, zullen die goederen aan eene inspectie van wege het tolkantoor onderwerpen. Bij gebleken overeenstemming der goederen met de daarvan bestaande beschrijving in de boeken van het tolkantoor, zal den koopman een contra-bewijs („drawback") worden verleend, waarin het bedrag der betaalde inkomende regten opgegeven staat, welk contra-bewijs vervolgens aan hetzelfde tolkantoor als betaalmiddel voor in- of uitvoerregten kan gebezigd worden. De aldus weder uitgevoerde goederen betalen bij aankomst in de andere Chinesche haven opnieuw inkomende regten. Mogt er bij onderzoek blijken bedrog jegens het tolkantoor gepleegd te zijn, dan worden de goederen verbeurd verklaard.

Verlangt men goederen, waarop reeds de inkomende regten betaald zijn, weder naar het buitenland uit te voeren, dan voorziet men zich

Sluiten