Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage C.

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

(No. 181). BESLUIT van den ^den Mei igió, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van het op i Juni 79/5 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en China gesloten Arbitrage Verdrag.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Gezien het op 1 Juni 1925 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en China gesloten Abitrage-Verdrag, van welk verdrag een afdruk met vertaling bij dit Besluit is gevoegd;

Overwegende dat bedoeld verdrag is goedgekeurd bij de wet van 15 Januari 1916 (Staatsblad n». 48) en dat de akten van bekrachtiging daarvan den 20sten April 1916 te Peking zijn uitgewisseld;

Op de voordracht van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken van den l'ten Mei 1916, n°. 20989, Directie van het Protocol; Hebben goedgevonden en verstaan:

voorzegd verdrag met de vertaling daarvan te doen bekend maken door de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad.

Onze Ministers, Hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor zooveel hem betreft, met de uitvoering van hetgeen ten deze wordt vereischt.

's-Gravenhage, den 4den Mei 1916.

WILHELMINA.

De Minister van Buitenlandsche Zaken, J. LOUDON.

Uitgegeven den zestienden Mei 1916, De Minister van Justitie, n. ORT.

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en de President der Chineesche Republiek, geleid door de beginselen van het Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen, gesloten te 's-Gravenhage op den 18den October 1907 en meer bepaaldelijk het beginsel van verplichte arbitrage in Hunne wederzijdsche betrekkingen wenschende te bezegelen door eene algemeene overeenkomst zooals

Sluiten