Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

269

181

scheidsgerecht op verzoek van beide Partijen of van eene Harer worden opgedragen aan den President der Vereenigde Staten van Amerika. Indien zoodanig verzoek uitgaat van beide partijen, kunnen zij de benoeming van een enkelen scheidsrechter vragen; maar indien het uitgaat van slechts een Harer, zal het scheidsgerecht uit vijf leden worden samengesteld.

De keuze der scheidsrechters zal gedaan worden uit de lijst der leden van het Permanente Hof van Arbitrage, maar niet onder hen die zijn aangewezen door de Partijen zelve of die behooren tot de nationaliteit van eene Harer.

Het scheidsgerecht zal beslissen op grond van de eischen die aan hetzelve zullen zijn onderworpen.

Art. 5.

Binnen den termijn die bepaald zal worden door het scheidsgerecht, zal een verzoek tot herziening van het vonnis van het scheidsgerecht zijn toegelaten met inachtneming der bepalingen van artikel 83, alinea's 2 en 3, van het Verdrag van 's-Gravenhage voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen van 18 October 1907.

Art. 6.

Bij quaesties die volgens de wetten van het eigen land behooren tot de bevoegdheid der nationale rechterlijke overheden, hebben de Verdragsluitende Partijen het recht het geschil niet aan scheidsrechterijke uitspraak te onderwerpen zoolang niet de bevoegde nationale rechter eene uitspraak in laatste instantie heeft gegeven, behalve in geval van rechtsweigering.

Art. 7.

Behoudens de hierboven aangegeven bepalingen zal de scheidsrechterlijke procedure geregeld worden door de bepalingen vastgesteld bij het Verdrag van 's-Gravenhage voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen van 18 October 1907.

Art. 8.

Dit Verdrag zal zoo spoedig mogelijk bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging zullen uitgewisseld worden te Peking.

Het zal van kracht zijn gedurende tien jaren van af de uitwisseling der akten van bekrachtiging.

Indien het niet zes maanden voordat het vervalt wordt opgezegd, zal het geacht worden hernieuwd te zijn voor een verder tijdperk van tien jaren en zoo vervolgens

Gedaan te 's-Gravenhage in dubbel, den lBten Juni 1915.

(L. S.) J. Loudon. {L. S) Ss. F. Tang.

Sluiten