Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

34. Manchouli geop. 1907 bij tractaat maar ge¬

noemd „self-opened" in Japansche tractaat

35. Hailar , 1907 idem.

36. Tsitsihar „ 1907 idem.

37. Aigun „ 1907 idem.

38. Harbin , 1907 idem. Douane gevestigd 1907

39. Kwanchengtze „ 1907 idem.

(Changchun).

Kirin » 1907 iden». „ „ 1907

41. Ningkuta „ 1907 idem.

42. Hunchun . 1907 idem.

43. Sansing „ 1907 idem.

44. Sinminfu „ 1907 idem.

45. Tiehling „ 1907 idem.

46. Tungkiangtze „ 1907 idem.

47. Fakumen „ 1907 idem.

48. Fenghwangcheng, 1907 idem.

49. Liaoyang „ 1907 idem.

B- „Self-opened" havens.

1. Chinwangtao geopend 1898 als vrijwillige ge¬

opende handelsplaats, Douane gevestigd 1902

2. Yochow . 1898 als vrijwillige ge¬

opende handelsplaats, „ 1898

3. Santuao „ 1898 als vrijwillige ge¬

opende handelsplaats, „ „ 1899

4. Woosung „ 1889 als vrijwillige ge¬

opende handelsplaats.

5. Tsinan „ 1905 als vrijwillige ge-

n opende handelsplaats.

6 Chowtsun „ 1905 als vrijwillige ge-

n opende handelsplaats.

7. Weihsien „ 1905 als vrijwillige ge-

„ opende handelsplaats.

8. Nanning . 1907 a]s vrijwillige ge-

„ opende handelsplaats, Douane gevestigd 1907

Sluiten