Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommige Noorderlingen zijn warm. Hoe dit verklaard? Geen nood.

„On conserve longtemps un beau fruit dans la glacé „Les gens des climats froids ont de chaude amitié.

(Coppée)

Men zou kunnen zeggen dat conserveeren in ijs niet geheel hetzelfde is als warm houden, maar men behoort in deze wetenschap zoo nauw niet te kijken. In Nederland verschillen schrijftaal en spreektaal aanmerkelijk. Dat komt, oreert een hedendaagsch professor in de filologie, — dat komt door onzen volksaard. „Wij" zijn ongegeneerd, „wij" flappen maar uit wat ons voor den mond komt.

Het Nederlandsen bevat opmerkelijk veel bastaard-woorden. Dat komt, oreert dezelfde professor in hetzelfde boek —, dat komt door onzen volksaard. „Wij" willen altijd deftig zijn en deftigheid imiteeren. „Zijn accent verried onmiskenbaar zijn uitheemsche afkomst". Maar Moissi spreekt onberispelijk Duitsch. „Zoo spreekt alleen de vreemdeling een taal die hij zich uit vurige liefde eigen maakte."

Lenin is dood. Hij was energiek (Johan de Wit ook). Zij energie was de energie van een Mongoolsch hordenaanvoerder, (en Mussolini?) Hij was slim (Bismarck ook). Zijn slimheid was de slimheid van den Russischen boer. Hij was intelligent. Dit duidt op Westersch aanpassingsvermogen. Hij was.... de schakel tusschen Oost en West! Men ziet het duidelijk, vooral als men het weet. Deze stroeve Noorderling duldde geen inbreuk op de etikette.

Deze eenvoudige Noorderling hing niet aan uiterlijke vormen.

Zijn Slavische heftigheid dreef hem tot overijlde daden. Zijn Slavische indolentie hield hem van elk besluit terug. Zijn Zuidelijke losbandigheid deed hem alle gezag verwerpen.

Zijn Noordelijke eigengerechtigdheid deed hem alle gezag verwerpen.

66

Sluiten