Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

Is dit ooit zoo geweest? Het laat zich moeilijk vaststellen. Zoo goed als van menschenrasssn spreekt men ook wel van taairassen, men onderscheidt er dan in hoofdzaak drie en wel: isoleerende, agglutineerende en flecteerende. De talen van het eerste ras bestaan uitsluitend uit eenlettergrepige woorden en heeten daarom ook monosyllabische; de waarde van elk woord wordt bepaald door zijn plaats in den volzin, zooals de waarde van elk cijfer door zijn plaats in een getal — bij die van het tweede ras nemen de woorden voor- en achtervoegsels aan, zonder daarmee te vergroeien — bij die van het derde, waartoe de Indo-Germaansche taalfamilie behoort, vergroeien woord en toevoegsels volkomen.

Of deze indeeling gegrond is, vermag ik niet te beoordeelen. Slechts herinner ik aan het woord van Finot: Zoo veel antropologische systemen, zooveel verschillende indeelingen.

Doch hoe dit zij, één ding is duidelijk. Noch de menschenrasverevening en menschenrasvermenging, noch de taalrasverevening en taalrasvermenging kunnen ooit hun eigen beloop hebben gehad. Van meet af aan moeten nationalisme, aristocratisme, clericalisme, hetzij afzonderlijk, hetzij in vereeniging, regelend, storend opgetreden zijn. Want het collectief bestaan ligt in het collectief distinctief („er is geen ander zijn dan anders-zijn"). Zooals Nietzsche het uitdrukt: „Leben könnte kein Volk, dass nicht erst schatzte, will es sich aber erhalten, so darf es nicht schatzen, wie der Nachbar schatzt." Het noodwendige en noodwendig-redelooze beide der collectieve distinctieven, ligt hierin uitgedrukt. En welk een kostbaar distinctief is de Taal, in de dubbele functie van grensbepaling en bindmiddel. Zonder

taal immers geen Shibboleth!

Nog immer gaat de wensch naar eigen collectief bestaan dan ook natuurlijkerwijs vergezeld van den wensch naar een eigen taal. Nationalisme en provincialisme niet alleen, maar ook collectivisme op allen mogelijken anderen grondslag, trachten zich zonder uitzondering uit te drukken in een eigen taal. De Taal is gansch het Volk! 106

Sluiten