Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

meeren van bepaalde woorden en zegswijzen om wat ze in den loop der tijden zoo hinderlijk-duidelijk zijn gaan uitdrukken.

Bij de meergenoemde „dévulgarisatie" van het Fransch behoorde ook het uitwerpen van „les mots ignobles", en hierin was men nogal radicaal: „face" zou niet meer worden geduld, omdat men een zeker lichaamsdeel wel aanduidt met „face du Grand-Turc", „poitrine" omdat men spreekt van „poitrine de veau" en het woord „besogne" om een beperkte bij beteekenis. Ten onzent heeft men den stationsnaam „SantpoortMeerenberg" vervangen door „Santpoort Dorp", omdat het „Je moet uitstappen in Santpoort-Meerenberg" den menschen te hatelijk in de ooren klonk. Maar be- staat er een naam, lieflijker van „klank" en zin, dan Meeren-Berg? En toch wil men het woord niet, om zijn gebruikswaarde. Voelt men nu nog niet het zotte van kwalificaties als „zangerig" en „kernachtig"? Gelooft maar vrij, dat de naam van het nog maar kort bestaande Joodsche krankzinnigengesticht „Apeldoornsche Bosch" den Joden nu reeds somber en sinister in de ooren klinkt, maar wat helpt het, als men de inrichting een anderen naam gaat geven? Dan zal zich het afgrijzen tegen den waanzin hechten aan dien anderen naam, en binnen een half jaar zal „Je bent rijp voor het Provinciaal" precies zoo stuitend klinken als nu: Je bent rijp voor Meerenberg.

Gelijk gezegd, het komt er niet op aan, wat Shibboleth beteekent, maar het is van vitaal belang dat ieder weet, wat de anderen er onder verstaan. Het komt er niet op aan, wie de code samenstelt, of hoe ze is samengesteld, maar het is van de grootste beteekenis, dat de menschen, die er mee omgaan, zich in het gebruik der teekens niet vergissen. Ook tot wachtwoord in het leger dient het eene woord zoo goed als het andere, maar alles hangt er van af, dat iedereen de afspraak kent. Zoo de taal. De taal op zich zelf is niets, is minder dan de hoop steenen, die door hun samenstelling als materiaal bijdragen of afdoen tot de deugd van het gebouw en waaraan men toch geen waarde toe-

Sluiten