Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190

weieens af, hoe veel er eigenlijk tot ze doordringt van al die „in het oorspronkelijk" gelezen boeken. Indien nu een zuiver en nauwkeurig taalgebruik wijst op' een verlangen en een vermogen tot zuiver en nauwkeurig onderscheiden, op belangstelling in de problemen van den geest, in de problemen van het leven, dan wijst derhalve slof heid en slordigheid in het taalgebruik op het ontbreken daarvan, op geslotenheid, onverschilligheid. Socrates noemde een niet onderzocht leven niet levenswaard, een wezenlijk levensonderzoek eischt de fijnste onderscheidingen, en de fijnste onderscheidingen van het taalgebruik, om zich zelf tot uitdrukking te brengen. Wie het een kan missen,- blijkt voor het andere onvatbaar. Maar daarenboven kan zich ook de lage distinctiedrift (snobbisme) in het taalgebruik uiten, gelijk immers de geheele menschelijke geest daarin tot uitdrukking komt. Over het opzettelijk afwijken van het gangbaar taalgebruik zal in het volgend hoofdstuk nader gesproken worden in verband met het onderscheid tusschen „kunsttaal" en „gewone" taal, voorloopig alleen over het onopzettelijke. De walging en weerzin van den met wezenlijke geestelijke bekommeringen vervulde tegen slof en slordig taalgebruik, tegen een bepaalde soort cliché's en een bepaalde klasse van germanismen, is dus eigenlijk nooit gericht tegen die woorden en zegswijzen, maar tegen den poenigen, ploertigen, groven, aanmatigenden geest van hen die ze gebruiken. Met het „atrocious slang" der heeren van het „Royal Flying Corps" hangt zeer nauw tezamen de aard van hun geliefkoosde bezigheden: „to scrap with sodawater syphons and rag to the tunes of a gramophone". En juist om die associatie noemt Wells de op zich zelf nietszeggende woorden ab „stunt" en „gadget" een „atrocious slang", zooals Daudet de uitdrukking „faire la fête" voelde ab „flottant et flasque". Iedereen heeft ditzelfde. Een zeker soort Engelsche afkortingen, waar eenvoudig een brok van het woord, zonder bekommering om de structuur, lijkt afgekapt, opdat de van zijn gewichtige zaken vervulde businessman en de nog belangrijker en onmis-

Sluiten