Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

„taalgevoel" drukt ook „taalschoonheid" een misverstand uit.] De schoonheid van een letterkundig kunstwerk is van een gansch anderen aard dan die van | schilderij, bouwwerk of beeldhouwwerk, van esthetiek in den eigenlijken zin kan bij literatuur nooit sprake zijn. 8 De letterkundig-begaafde onderscheidt zich van den letterkundig-niet-begaafde enkel en alleen door een fijner onderscheidingsvermogen, een diepere zelfkennis, een ruimeren blik, een bewogener gemoed, en deze geestelijke, zedelijke of verstandelijke gaven hebben hem van jongs af in staat gesteld, dieper dan anderen in menschelijke roerselen, aandoeningen, hartstochten door te dringen, waardoor hij,/gelijk reeds is aangetoond, ) zich dan ook van zelf üe voor het uitdrukken dier roerselen geldige teekenen eigen maakte, terwijl hij gaandeweg leerde, met behulp daarvan het allerinnigste van zich zelf bloot te leggen.lZijn zoogeheeten „taalgevoel" is van zijn andere gaven dan ook niet af te scheiden.uMen begaat alreeds een fout, wanneer men de taal zijn „materiaal" noemt.1 De Geest heeft geen materiaal van noode, de gemeenschappelijke taal is slechts de brug tusschen den dichter en zich zelf, tusschen den dichter en den mensch, dien hij aan zich zelf wil openbaren, en binnen de beperkingen van die gemeenschappelijke taal, waar algemeene verstaanbaarheid de eerste eisch is, moet hij dan dat bijzondere van zich zelf tot uitdrukking weten te brengen.' vDat is de groote opgave. l>Volkomen gelijk heeft Schopenhauer, i wanneer hij zegt: „Schriftstellerische Vortrefflichkeit besteht darin: man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnüche Dinge, aber sie machen es umgekehrt".

!N Maar waartoe, kan men vragen, dat angstvallig hechten aan die „gewone woorden", aan het gangbare taalgebruik? Staat het den kunstenaar niet vrij, daarvan naar believen af te wijken ? Op deze vraag valt veel te antwoorden.HDoor de noodzaak, zich verstaanbaar te maken, is de kunstenaar aan het gangbaar taalgebruik gebonden ; schrijft hij wat voor anderen abracadabra is, dan kan hij net zoo goed niet schrijven. Maar hij „mag"

Sluiten