Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

storend werken, te leeren ecarteeren, bij meer verwijderde talen wordt dat al moeilijker en bij doode talen ondoenlijk. Hier voerde de gebrekkige kennis der beoefenaars van vroeger eeuwen, gepaard aan den geëxalteerden eerbied voor de klassieken en het religieus ontzag voor de Schrift, tot een overdrijving, waarvan men zich thans niet meer kan ontdoen, ook al wilde men, daar het controlemiddel ontbreekt. Wie weet hoe huiselijk Socrates met leerlingen en tegenstanders keuvelde en of het onwezenlijke, in onze ooren zoo pompeus klinkende „Vriend" eigenlijk wel iets anders beduidde dan het ons familiaar klinkende „waarde heer", dat in het Chineesch vertaald, een Chinees misschien als „kostbare heerscher" zal aandoen! Of dan het zelfs een beetje vulgaire „Amice"! Ik ben er dan ook in mijn hart van overtuigd, dat de gangbare opvattingen j omtrent de geweldige „bloemrijkheid" der Oostersche i talen wel voor een goed deel berusten zullen op een over; matig opmerken van alles waarvoor men in eigen taal is afgestompt, dus tenslotte op gebrekkige kennis van die talen. Konden de Joden uit het O.T. eens lezen, welke spreektaal men hun in den mond legt, ze hielden ' zich wellicht den buik vast van het lachen. Een aardig voorbeeld van exaltatie door onkunde herinner ik'mij uit de Faustvertaling met commentaar van een der eerste Hollandsche letterkundigen. Over den monoloog-aanhef „Habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin...." heette het, dat Faust zoo zeer aan het tobben is geslagen, dat bij „zijn Ik-heid daardoor vergeet". Het weglaten van „Ich" is echter iets heel gewoons. Laat men zulke exaltaties, en ze zullen te lichter voorkomen, naarmate de taal, waaruit men vertaalt, in een sterker „reuk van heiligheid" staat, in de vertaling gelden, dan wordt zulk een vertaling een carricatuur. Men mag dus pas gaan vertalen, wanneer men ten opzichte van een taal zoo ver is, dat men haar ecarteeren kan. Wat is dan nu vertalen? Vertalen is niets anders dan parafrazeeren. Men denke nu vooral niet dat hier de zoo geheeten „vrije vertaling" bedoeld wordt. „Vrij" vertalen is tegenover literatuur een onbeschaamdheid

Sluiten