Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

(noodzakelijkheid, karakter, vorm), het verzuim, de zuivering, het strafbeding.

Voor den beoefenaar der handelswetenschap is van de wederkeerige overeenkomsten de koop wel de belangrijkste. Hoofdmomenten zijn de vervulling naar den tijd, en die naar den inhoud der verbintenis. Het nakomen van de verplichtingen naar den inhoud is in de genoemde artikelenreeks niet op even omvattende wijze behandeld als de vervulling naar den tijd. Dat is te betreuren. En wel voornamelijk, omdat zoo de kans bestond op het toepassen van de voor het verzuim gewonnen resultaten op de wanprestatie naar den inhoud, waarvoor die resultaten minder geschikt waren.

Van deze materie nu zal, wat den koop betreft, in dit geschrift een gedeelte onder de oogen worden gezien, het gedeelte n.1., dat tot dusverre de geringste belangstelling had: welke zijn de wederzijdsche rechten en verplichtingen in geval van ondeugdelijke levering? Bestaat er een onontneembaar recht op ontbinding? Kan er gezuiverd worden? Zijn er gevallen bekend, waarin de praktijk van den handel de wettelijke rechten wijzigen deed?

Deze beperking heeft misschien nadeelen. Er zijn kwesties, die nauwelijks afgescheiden kunnen worden. De vragen b.v. wanneer verkooper geleverd heeft; wanneer kooper tot de levering moet medewerken; hoelang kooper het recht heeft zijn onderzoek te verrichten; op welk moment hij zijn eventueele klacht moet hebben ingediend; wanneer hij geacht wordt geaccepteerd te hebben; wanneer hij zijn rechten verwerkt heeft. Vervolgens de bijzondere nuanceeringen, in de gevallen van overzeeschen of binnenlandschen afstandskoop waarbij levering, risico-overgang, contröle op zoo heel andere wijze plegen te geschieden dan bij den koop in zijn meest eenvoudigen vorm, waar verkooper zonder tusschenpersoon zelf aan kooper de waar overhandigt. Om niet te vergeten de kwesties mogelijk in geval van bijzondere clausules over kwaliteit, e.d., en bij splitsing of combinatie van contracten (leveringscontracten).

Sluiten