Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

En ter andere zijde is er ondanks een I. geen verzuim, als de schuldenaar, door een beroep op de feiten, kan aantoonen, dat hem inderdaad het verzuim niet kan worden aangerekend ').

De opsomming der gevallen, waarin een I. wel noodig is, lijdt aan onvolledigheid. Overtuigd van de onmogelijkheid om alles in één maal Vast te leggen, vond Drucker het gewenscht, om meer speciaal ten aanzien van twee punten de toepassing der theorie te omlijnen, n.1. in geval van oftifgjdoende levering door den verkooper en van tekortkoming*» der huurders of verhuurders.

Alvorens het eerste hiervan, voor ons doel het belangrijkste, te bezien, een opmerking. Onvolledig was de opsomming ook, omdat niet rekening gehouden is met die overeenkomsten, waarin een aanvullingsrecht en daarmee correspondeerende -plicht (Nachbesserung, Nachlieferung), aangenomen mag worden of is vastgelegd. Nader zullen wij ons moeten bezig houden met de kwalificatie „positieve contractbreuk", die door Drucker gebezigd wordt voor enkele der onder 2 genoemde gevallen 2), waarbij geen I. noodig wordt geacht. Hamaker gebruikt haar ten eerste voor de gevallen, waarin de schuldenaar voldoende zorg verzuimt bij het leveren eener bepaalde zaak of het verrichten eener bepaalde handeling, waardoor de prestatie dientengevolge niet langer zóó mogelijk is als de schuldeischer recht had haar te ontvangen 3), en ten tweede voor de gevallen van levering van andere of minder deugdelijke goederen dan die verschuldigd waren 4).

Het geval dan van onvoldoende levering door den verkooper heeft een eigen, een apart karakter. Dit heeft meer beteekenis dan het op het eerste oog schijnt te bezitten. Indien men namelijk probeeren wil een algemeen antwoord

') Hamaker blz. 18, Knottenbelt (De mora van den schuldenaar) blz. 107 vlg.

2) R. M. 1909 blz. 131.

3) Blz. 18.

4) Blz. 19

Sluiten