Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

te geven op de vraag, aan welke rechtsvorderingen een I. behoort vooraf te gaan. blijkt dat niet mogelijk Daartoe rijn de onderscheiden wanprestaties te zeer verschillend van karakter. Dat verschil betreft niet enkel de diverse soorten verbintenissen, maar ook de wanprestatie naar den tijd en die naar den inhoud bij de vervulling ^^^^Tf: De Rotterdamsche Rechtbank oordeelde in 1902 ). dat wanprestatie naar tijd en naar inhoud twee volkomen verschillende dingen zijn. Drucker heeft nagegaan of en m hoeverre dit beginsel door de rechtspraak is geaccepteerd. Het bleek hem dat een algemeene aanvaarding met was geschied. De dikwijls gebruikelijke constructie was. dat de verkooper die iets anders levert dan hij volgens de gesloten overeenkomst leveren moet. gelijk staat met hem die mets geleverd heeft, en pas in verzuim is. wanneer hij na een aanmaning om te leveren, daarin nalatig blijft.

Niet-levering, niet-tijdige levering, niet-behoorhjke levering werden dus over één kam geschoren; in alle gevallen moest de verkooper nog gesommeerd worden aan zijn verplichting te voldoen. Enkel de rechters die van oordeel waren dat ondeugdelijke levering een wanprestatie was, die althans in zooverre verschilde van de vertraging in de levering dat bij de eerste de verkooper te kennen had gegeven zelf het tijdstip der levering te weten, namen een andere beslissing. Maar pas toen het duidelijk werd dat de wanprestatie naar den inhoud een ander, althans een eigen, feit is, verschillend van die naar den tijd. konden de zooeven opgesomde vragen precieser beantwoord worden, en de uitzonderinaen beter geformuleerd.

Met de enkele b e w e r i h g van zulk een verschil was men er echter niet. Er moest waar gemaakt worden waann dat bestond. Het oude systeem was immers aantrekkelijk door zijn eenvoud: onverschillig of de verkooper niets leverde dan wel iets, dat niet conform de afspraak was, hij werd geacht niet geleverd te hebben, de kooper moest hem daartoe alsnog i) 5 April 1902 W. 7841.

Sluiten