Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

was, dat daardoor oogenblikkelijk een muur was opgericht, waartegen de rechten van verkooper om alsnog te vervulnes, zouden vast loopen. Want wat bemerken we? Beide geleerden waren tot de overtuiging gekomen, dat het sedert ± 1892 gevolgde systeem geheel onjuist was. Vroeger ') had de rechtspraak op het standpunt gestaan, dat de in verzuim zijnde schuldenaar 2) inderdaad nog het recht had door aanbod van de schuld plus schadevergoeding zijn verzuim te zuiveren. Langzamerhand was men daarvan teruggekomen, en de opvatting, dat verzuim geen zuivering toeliet gemeengoed geworden; de wet gaf het recht niet, en daarom mocht het niet worden aangenomen, Met deze, sedert het begin der 90-er jaren heerschende leer, kónden Hamaker en Drucker zich niet vereenigen. In plaats van de bewijsvoering3) te bespreken veroorloven wij ons het volgende citaat, dat een geestige beschrijving geeft van den toestand bij verzuim*): „De heerschende leer verschaft den schuldeischer een buitensporige macht. Hij maant den schuldenaar tot nakoming. Hij geeft daarbij niet te kennen wat hij zal doen, indien de schuldenaar niet aan de aanmaning gevolg geeft; hij laat zich niet erover uit of hij in dat geval de ontbinding der overeenkomst wenscht en in rechte zal vragen. Ook na vruchteloze aanmaning geeft hij aan zijn schuldenaar niet kennis, dat hij tusschen de beide hem toekomende vorderingen een keus doet (nakoming of ontbinding), en tot welke keuze hij besluit. Neen, voorzien van het postbewijsje van den aangeteekenden brief, of van het exploit, wacht hij af. Hij kan nu twee wegen inslaan: nakoming of ontbinding eischen. Indien de schuldenaar hem, terwijl hij over de keuze peinst, het verschuldigde komt aanbieden, hult hij zich in een sfinxachtig stilzwijgen, maakt een afwijzend gebaar, of spreekt eenige

') Drucker, R. M. 1915 blz. 574.

*) Hiermede dus bedoeld de schuldenaar die in den bij de I. of bij contract gestelden fatalen termijn nog niet heeft gepresteerd.

») Drucker, R. M. 1915 blz. 545 vlfl.: Hamaker blz. 24 vlg. *) Drucker, R. M. 1915, bl*. 568.

Sluiten