Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

strenge critiek op het verworpen stelsel niet redelijk is. De kwestie van de zuivering is, evenmin als die der ingebrekestelling, voor alle overeenkomsten, de wederkeerige inbegrepen, in één adem op te lossen. Er moet rekening gehouden worden met het verschil tusschen Wanprestatie naar den tijd en naar den inhoud, met eventueelen opzet, onmogelijkheid, met de onderscheidfliig tusschen verbintenissen om te doen en om te geven, met de onderscheiding tusschen wederkeerige en eenzijdige verbintenissen, etc.

Wij moeten niet van buitenaf, maar van binnen uit1) tot een oplossing trachten te komen: n.1. door te vragen naar het karakter van den koop zelf, waar noodig onderscheiden in species- en genuskoop, en in wanprestatie naar inhoud en naar tijd.

Wanneer wij ermede rekening houden, dat bij Drucker eigenlijk het hoofddoel is, te komen tot een nauwgezette, strenge handhaving van de termijnen, bij de overeenkomst bepaald, en dat die termijnen bij de huurovereenkomst uiteraard een groote rol spelen (de verhuurder heeft zijn prestatie gewoonlijk reeds verricht, en deze is niet terug te nemen), dan wordt ons zijn wensch, de zuivering weer in te voeren, duidelijker. Het straks gegeven citaat slaat dan misschien voornamelijk op de te late betaling, en aan den te laat leverenden verkooper is daarbij wellicht minder gedacht. Verder vergete men niet, dat bij huurcontracten, niet het minst door de steeds meer gebruikte streng geredigeerde formulieren, veel meer een

fatale termijn geldt dan bij koop, zoodat bij de eerste een ï.

tot de zeldzame noodzakelijkheden zal blijken te behooren 2). We zijn nu genaderd tot een punt, dat misschien lang de

aandacht zal vragen.

') Vgl. Hamaker; Recht, Wet en Rechter, R. M. 1909, o.a. blz. 14.

2) In geval van ondeugdelijke levering bi) genuskoop werd een I. wel geèischt in 15-4, niet daarentegen in 11-3, 12-5, 14-1. 14-2, 15-7. 15-8, 16-1, 16-5, 19-2, 19-5, 19-6, 19-7, 19-12, 19-16, 21-15, 23-4. (Zie de lijst achterin).

Sluiten