Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

POSITIEVE CONTRACTBREUK.

De verkooper werd dus door de ondeugdelijke levering geacht in strijd met het contract te handelen, d.i. positieve contractbreuk te plegen. Het vermoeden is terecht dat men hier niet enkel aan een willekeurige zegswijze moet denken, maar dat deze uitdrukking als argument, zeer belangrijk argument zelfs, moet dienen, en dat het feit als zoodanig een eigen serie van gevolgen heeft, n.1. een onontneembaar recht op toepassing van art. 1302 B. W. Steunt dit op onze wet? Of moet de toepassing van art. 1302 B. W. anders uitgelegd worden? Waar is de uitdrukking „positieve contractbreuk" vandaan gehaald?

Hamaker schijnt van deze uitdrukking het eerst gebruik gemaakt te hebben, zonder bronvermelding echter, en dus kunnen we over den oorsprong niet met zekerheid oordeelen. Bij Drucker speelt de uitdrukking eveneens een rol, en hieruit is op te maken dat Hamaker bij de Duitschers, speciaal bij Staub, in de leer is geweest. Overigens klopt beider gebruik niet geheel1). In een geval maakt Drucker, bij het citeeren van een vonnis,*) van de gedachte gebruik, zonder de uitdrukking zelve te bezigen.

De beteekenis van die uitdrukking bleek zoo groot, dat een onderzoek naar den oorsprong reden van bestaan had. Daarbij is ons gebleken, dat de toepassing niet conform de oorspronkelijke theorie was. Dit resultaat schijnt belangrijk genoeg om daarover iets mede te deelen. Vooral bij Staub vinden we het wezen der „Positive Vertragsverletzungen", zooals de benaming is, uitvoerig behandeld. Willen wij nagaan, wat

') Zie boven blz. 9. 2) R. M. 1915. blz. 143.

Sluiten