Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

daarmee bedoeld is, dan moet allereerst uiteen gezet worden wat de Duitsche en Nederlandsche wet van den koop zeggen, en welke de verschilpunten zijn.

§ 1. De Nederlandsche wet.

Naast de voor de overeenkomsten in het algemeen geldende bepalingen, heeft de wetgever ons in den vijfden titel van het derde boek van het B. W. een aparte regeling van den koop gegeven. Over ondeugdelijke levering handelen hiervan de artt 1540 vlg. Zij zeggen o.m. dat de verkooper den kooper heeft te vrijwaren voor verborgen gebreken van het goed, dat de verkooper dus aansprakelijk is voor gebreken, die na de levering aan den kooper geopenbaard worden, maar er toch vóór dien reeds geweest moeten zijn. Als de verkooper ze niet kende, heeft kooper recht op ontbinding of kostprijsvermindering; kende hij ze wel, dan heeft kooper naast en boven deze rechten er nog een op schadevergoeding.

Bij de invoering van het B. W. maakten de koopen „van een zeker en bepaald voorwerp" een zeer voornaam deel uit van de transacties'). In den loop der 19e eeuw is er een steeds toenemende handel in massale producten te constateeren geweest, een handel in goederen „enkel ten aanzien van soort en hoeveelheid" bepaald, internationaal weliswaar, maar met alle gevolgen voor binnenlandsche verhoudingen, in zooverre als die bij productie, consumptie of distributie betrokken waren. In alle opzichte» is de „genuskoop" de meerdere van den „specieskoop" geworden.

Het bleek nu dat, wat ons land betrof, de bepalingen over „koop en verkoop" voor den genuskoop een zeer slecht zittend keurslijf vormden. De hierin neergelegde regeling, speciaal wat het gedeelte over deugdelijke levering aanging,

') Sommige schrijvers, zooals o.a. Verstegen in „Ondeugdelijke levering bi) den soortkoop". R. M. 1923, meenen dat het Rom. Recht enkel den specieskoop als consensueel contract kende. Aldus ook Kuyk, Vrijwaring bij koop (diss. Leiden 1918). Anders Kuypers, Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Rom. Recht (diss. A dam 1918).

Sluiten