Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

al moge de tekst van art. 1303 B.W. het niet duidelijk aangeven, ook gevraagd kan worden ontbinding alleen en schadevergoeding alleen.

Het eerste lijkt ons alleszins juist: het niet gebruik maken van een recht, zoodat de andere partij daardoor wordt gebaat, moet zonder meer geoorloofd worden geacht. Bovendien kunnen er gevallen zijn waar van fouten en schade geen sprake is, maar de kooper toch van de overeenkomst ontheven zou willen worden. Het recht op schadevergoeding zonder ontbinding, aldus Diephuis, kan gevorderd worden „wanneer er werkelijk iets te vergoeden valt, en de eischer de verbintenis liever in stand gehouden, dan te niet gedaan wenscht te zien". Een soortgelijk argument als wij gebruikten om het recht op prijsvermindering te verdedigen. Niet juist zou het echter zijn dit recht af te leiden uit het enkele recht op schadevergoeding.

Diephuis ontkent het recht op schadevergoeding gecombineerd met de nakoming, aangezien men bij schadevergoeding denkt „aan vergoeding van het nadeel, 't welk veroorzaakt zal worden door de ontbinding der verbintenis, die daardoor van alle werking verstoken zal zijn en blijven, terwijl noch dit noch een ander gelijksoortig nadeel uit het gelukken eener vordering tot nakoming kan voortvloeien".

Dit is sterk te betwijfelen. Door de aanvankelijk onjuiste vervulling zelf kan schade geleden zijn, evenals door te late vervulling, en deze wordt door de latere nakoming niet vergoed. De schadevergoeding ') is o.i. integendeel naast de

') De vraag is nog: welke schade betreft dat. Na het arrest van den H. R. van 6 Jan. 1899 W. 7229 kwam het probleem op: betreft het de schade die het gevolg is van de ontbinding of het gevolg van de nietnakoming. Een beslissing heeft lang op zich laten wachten. Tegenwoordig is de algemeene opvatting de laatste, anders Mr. E. M. Meyers in W. P. N. R. 2596—2598 die de eerste meening is toegedaan, en zich daartoe afvraagt of die beide vragen eigenlijk wel een tegenstelling behelzen. Z.i. zit in de door de ontbinding toegebrachte schade die door de wanprestatie geleden, opges'oten, al mag dit theoretisch wellicht niet geheel te verdedigen zijn.

Sluiten