Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

den schuldeischer vergoeden moet de door net Verzag ontstaande schade en zij dus enkel dient voor de gevallen, waarin iemand een prestatie waartoe hij gehouden is, niet verricht, of nalaat wat hij had moeten doen).

Ongeacht de baseering, Staub meent ten slotte dat de rechtsregel zijn voornaamste toepassing zal vinden bij des koop, in dier voege dat bij schuldhaft mangelhafter Erfüllung, dus waar schuldhaft ondeugdelijk wordt geleverd, de kooper behalve een beroep op de vrijwaringsrechten, een algemeen recht op schadevergoeding heeft. In S. K. lezen we dat de jurisprudentie zich bij de grondgedachte aangesloten heeft juist ten aanzien van de schuldhafte Vertragserfüttung bij den koop ').

De toestand is dan: dat algemeene recht op schadevergoeding is er ter zake van de schade, die door een Verschutden bij de nakoming veroorzaakt is. Het bestaat naast en boven de in §§ 459 vlg. B. G. B. gegeven vrijwaringsrechten, welke gelden als verkooper met of zonder schuld ondeugdelijk levert, of als verkooper eigenschappen toegezegd heeft, gebreken arglistig verzwegen of eigenschappen arglistig voorgespiegeld. Bij het toekennen van deze rechten was niet gedacht aan gevallen, waarin kooper door de ondeugdeSfke levering schade kon lijden, b.v. bij levering van mottige pelterijen; natte, onmogekjk te malen vruchten; kalk die niet te vermengen is; natte lederartikelen; teer met hoog watergehalte; een machine die door gebrekkige constructie uit elkaar vak; zure wijn; duf graan; dieren die uit een besmet dorp komen en de andere besmetten; natronloog in plaats van spuitwater. Dit zijn gevallen, waar gewöhttÜeh vorausgesetzte Eigenschaften ontbreken 2), maar geen zugesicherte Eigenschaften, en waar evenmin iets arglistig verzwegen is. Voor zulke gevaHen zijn de vrijwaringsrechten volkomen on') Zie ook 377—100 vlg

2) Zie B. G. B. § 459: „nicht mit Fehlern behaftet ist. die den Werth oder die Tauglicbkdt zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mjndern."

Sluiten