Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

het weigeren van deugdelijke waar door kooper, die zich tot ontvangst verplicht heeft, opleveren een positieve contractbreuk, waarbij geen I. vereischt wordt". Hof Arnhem '): „Er is geen I. noodig bij onvoldoende levering, daar dit een positieve contractbreuk is". Men vergelijke ook Rb. R'dam 2): een sommatie is overbodig, „daar de vordering ervan uitgaat, dat de levering in strijd is met de afgesloten overeenkomst, hetgeen in het algemeen recht geeft om ontbinding dier ov. met schadevergoeding te vorderen".

Drucker3) citeert ook slechts gehandeld tegen het

contract" (bij ondeugdelijke levering). Hij noemt enkele gevallen: als de schuldenaar zich in de onmogelijkheid heeft gesteld de verbintenis na te komen, indien hij heeft gehandeld in strijd met een verbintenis om iets niet te doen, indien hij met veronachtzaming zijner verplichtingen handelingen heeft verricht, die niet meer ongedaan zijn te maken — gevallen van positieve contractbreuk. Volkomen juist. Hier heeft de uitdrukking beteekenis als men aan het feit denkt. Hij stelde het geval van het geven eener bepaalde zaak of het verrichten eener bepaalde handeling, en het feit dat door schuld (in tegenstelling met buiten schuld) van den debiteur de prestatie onmogelijk wordt, of niet langer zóó mogelijk als zij behoorde te geschieden.

Ook Hamaker tracht aan de uitdrukking inhoud te geven, maar slaagt o.i. daarin evenmin. „Toch kan ook bij deze verbintenissen (d.z. verb. in genere) wellicht van een positieve contractbreuk, een positief handelen in strijd met het contract, gesproken worden, dan n.1. wanneer de schuldenaar andere of minder deugdelijke goederen levert dan die verschuldigd waren"4). Dit klopt niet met: „Van eenigegehoudenheid tot de zorg van een goed huisvader is hier geen sprake..." *).

') 19-6.

2) 19-7.

3) R. M. 1909 blz. 143.

4) en 5) Blz. 20.

Sluiten